حقوق و مزاياي ۹۶

حقوق و مزاياي

دريافت مشاوره مالي و حسابداري از نيازهاي کسب و کارها و ضامن جلوگيري از بروز مشکل براي آنها است. اما بسياري از کسب و کارها و بويژه چاپخانه‌هاي کوچک به دليل محدوديت‌هايي که در اندازه کسب و کار دارند از برآوردن اين نياز خود ناتوانند. گردش مالي آنها در حدي نيست که از پس هزينه‌هاي دريافت اينگونه مشاوره‌ها برآيند. از همين رو ارائه اطلاعات دقيق در مورد مسائل مالي و تغييرات قوانين و چگونگي شمول آنها مي‌تواند براي اين گروه بسيار مفيد باشد. در اين شماره يک مقاله کارشناسي در زمينه چگونگي محاسبه حقوق و دستمزد سال جاري ارائه کرده‌ايم که توسط متخصص نگاشته شده‌است و مطالعه آن به شما کمک مي‌کند از درستي محاسباتي که براي تعيين حقوق و دستمزد ۹۶ داشته‌ايد مطمئن شويد.

آنچه بايد در مورد حقوق و دستمزد پرسنلي بدانيم

شرکت‌ها در ابتداي هر سال مکلف به اجراي قانون جديد محاسبات حقوق و مزاياي پرداختي کارکنان خود طبق بخشنامه‌هاي وزارت کار و رفاه اجتماعي که به شرکت‌ها ابلاغ مي‌شود هستند. لذا بدين جهت سعي  شده در همين ابتدا، هر يک از قوانين مربوطه را همراه با يک مثال تفسير وتشريح کرد.

ميزان افزايش حقوق کارکنان مطابق بخشنامه‌هاي وزارت کار و رفاه اجتماعي به صورت سالانه بر مبناي ضرايبي تعيين مي‌شودکه شامل حقوق پايه، پايه سنواتي، حق مسکن، بن کارگري و حق اولاد و ساير مزايا است.

در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴ وزارت کار ورفاه اجتماعي، ميزان افزايش حقوق ودستمزد کارگران در دوره ۱۳۹۶ مشخص شده‌است که در اينجا به صورت تفکيکي به شرح آن پرداخته مي‌شود (مطابق قانون کار، مالک شرکت کارفرما و کارکنان شرکت کارگر ناميده مي‌شود.)

الف- حقوق پايه:

مطابق بخشنامه، ميزان افزايش حقوق کارکنان روزانه ۱۲ درصد تعيين شد به‌طوري که حداقل مبلغ ۱۲ درصد به حقوق روزانه مي‌بايست اضافه شود. حال اگر شرکتي در ليست بيمه ارسالي به تامين اجتماعي کمتر از اين عدد پرداخت کند مشمول جريمه در هر ليست مي‌شود. همچنين علاوه بر افزايش فوق، روزانه مبلغ ۶۷۶۸ ريال به حقوق پايه اضافه مي‌شود.

 ب -پايه سنواتي:

پايه سنواتي توسط شوراي عالي کار براي هر سال مصوب مي‌شود و معمولا براي جبران حداقل دستمزد است که به کارگراني که حداقل يکسال در شرکت کار مي‌کنند پرداخت مي‌شود. در سال ۱۳۹۶ ميزان پايه سنواتي روزانه ۰۰۰/۱۷ ريال تعيين شد.

هزينه حق مسکن و بن کارگري مبالغي هستند که در بخشنامه مشخصاً قيد شده‌است که عيناً در احکام پرسنلي قابل محاسبه و پرداخت است. در سال ۱۳۹۶ حق مسکن ۴۰۰.۰۰۰ ريال و بن کارگري ۱.۱۰۰.۰۰۰ ريال است.

ج- حق اولاد:

مطابق قانون کار شرکت‌ها مکلفند تا سقف دو فرزند حق اولاد پرداخت کنند که ميزان آن ۱۰ درصد حقوق پايه است. توضيح اينکه مبلغ حق اولاد از پرداخت بيمه معاف است.

در سال ۱۳۹۶ ميزان حق اولاد براي ۱ فرزند ۹۳۱/۹۲۹ ريال و براي ۲ فرزند ۸۶۲/۸۵۹/۱ ريال تعيين شده است.

د- عيدي:

مطابق قانون، ميزان سقف عيدي سه برابر حداقل حقوق پايه هر سال است.

ريال۹۳۰/۸۹۷/۲۷ = ۳×۳۱۰/۲۹۹/۹

ميزان عيدي کارکنان دو برابر حقوق آنها  تا سقف عيدي است.

بطور مثال اگر حقوق کارگري ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال باشد، ميزان عيدي ايشان ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال و اگر حقوق کارگري ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال باشد ميزان عيدي ايشان ۹۳۰/۸۹۷/۲۷ ريال  بوده که بعد از کسر ماليات قابل پرداخت مي باشد.

ه- ميزان سنوات:

شرکت‌ها مکلفند سالانه حداقل يکماه حقوق پايه به همراه مزاياي مستمرکارگر را به ايشان پرداخت کنند. در بعضي شرکت‌ها تسويه سنوات در پايان اتمام کامل قرارداد پرداخت مي‌شود.

نکته: در سنوات قبل از تسويه حساب، سنوات کارکنان معاف از پرداخت ماليات، به شرط آنکه تسويه حساب نهايي باشد و اگر کارمندي سنوات خود را سالانه دريافت مي‌کرد و همچنين سال بعد در شرکت حضور داشت، خالص پرداختي مشمول ماليات مي‌گرديد. در سال ۱۳۹۵ اين قانون اصلاح شده و پرداختي سنوات مشمول ماليات نيست.

و- مرخصي:

کارگران مجازند ماهانه ۵/۲ روز از شرکت مرخصي طلب کنند که جمعا ۳۰ روز است. (مرخصي استعلاجي براساس ضوابط و مقررات تامين اجتماعي عمل مي‌شود).

شرکت‌هايي که تسويه حساب خود را در پايان خدمت کارگر انجام مي‌دهند، مجازند نهايتاً ۹ روز از طلب مرخصي را به سال بعد انتقال دهند. کارگران يا بايد از مرخصي خود استفاده کنند و يا شرکت حق مرخصي ايشان را نقداً پرداخت کند. بدين صورت که کارگر کتبا تقاضاي مرخصي کرده و کارفرما کتبا موافقت نکند. در اين حالت مبلغ هزينه قابل پرداخت است در غير اينصورت مطالبه سوخت مي‌شود.

ز- ميزان معافيت مالياتي:

ميزان معافيت مالياتي سالانه توسط سازمان امور مالياتي تعيين مي‌شود که در( ماده ۱۳۱ ) قانون ماليات‌هاي مستقيم ذکر مي‌شود.

-توضيح اينکه سقف معافيت مالياتي سال ۱۳۹۶ براي کارکنان ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ريال تعيين شده‌است. يعني صندوق ماهانه تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال معاف از پرداخت ماليات است.

ح- محاسبات بيمه :

ميزان بيمه تامين اجتماعي جمعا ۳۰ درصد است که از اين مبلغ ۷ درصد آن کارگر و ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل مي‌کند. کارفرما مکلف است مبلغ بيمه سهم کارگر را از ايشان کسر و به همراه سهم خود پرداخت کند.

سقف بيمه سالانه :

حال محاسبه ميزان سقف بيمه به شرح ذيل است. يعني اگر حقوق هر فرد بالاتر از ميزان تعيين شده باشد، مبلغ مازاد معاف از پرداخت حق بيمه است. (مصوبه شوراي عالي و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي)

ميزان سقف بيمه روزانه = ۷ × حداقل حقوق دستمزد

ميزان سقف بيمه ماهانه = ۳۰ ×  ميزان سقف بيمه روزانه

با توجه به توضيحات ارائه شده ميزان سقف بيمه ماهانه کارکنان درسال ۱۳۹۵به شرح ذيل است:

ميزان سقف بيمه روزانه ۸۳۹/۱۶۹/۲= ۷ × ۹۷۷/۳۰۹

ميزان سقف بيمه ماهانه ۱۷۰/۰۹۵/۶۵= ۳۰ × ۸۳۹/۱۶۹/۲

ط- قرار داد پرسنلي:

توصيه اينکه شرکت‌ها مطابق قانون کار مي‌بايست با کارکنان خود طي يک قرارداد کار معين، توافق خود را (مطابق قوانين و ضوابط اداره کار) مکتوب و امضاء کنند. (تبصره ۱ و۲ ماده ۷ قانون کار)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید