دوگانه صنعت لیبل در ایران

0
1236

اشباع ظرفیت چاپ و سرمایه‌گذاری جدید

گروه پژوهش

دوگانه‌ای در زمینه چاپ لیبل شکل گرفته است که ماهنامه صنعت چاپ در صدد درک و توضیح آن است:
از طرفی گفته می‌شود ظرفیت تولید لیبل به حد اشباع رسیده و از طرف دیگر شاهد گرایش به ایجاد واحدهای جدید چاپ لیبل و نیز ورود ماشین‌آلات جدید اروپایی به چاپخانه‌های موجود هستیم. تقریبا می‌توان گفت معدود چاپخانه‌های تازه تأسیس و نیز تعداد انگشت شماری ماشین‌های چاپ پیشرفته که در یکی دو سال اخیر، در بدترین شرایط اقتصادی کشور و نامساعدترین روزهای صنعت چاپ نصب شده‌اند، مخصوص چاپ لیبل بوده‌اند.
آیا کسانی که با تحمل هزینه‌های سنگین و پذیرش مشکلات راه‌اندازی چاپخانه و تأمین زمین و ماشین‌آلات و نیروی انسانی در این روزگار گرانی و با نرخ بالای ارز، پا به میدان چاپ لیبل می‌گذارند، بی‌گدار به آب می‌زنند و بدون طرح توجیهی دقیق و محاسبه هزینه و فایده و بی‌خبر از ریسک‌ها و فرصت‌ها، سرمایه خود را به قمار می‌گذارند؟ آیا کسانی که با مشقت و با دور زدن تحریم‌ها و پرداخت هزینه‌های مضاعف و پذیرش ریسک‌های فراوان رنج خرید ماشین‌های جدید چاپ و دستگاه‌های پیشرفته تولید لیبل را به جان می‌خرند، در بی‌خبری کامل از«اشباع بازار چاپ لیبل» هستند؟
ماهنامه صنعت چاپ در شماره‌های گذشته نیز در جستجوی پاسخ یا بهتر بگوئیم توضیحی برای این دوگانه بوده است و با توجه به اهمیت این مسأله در صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور در شماره‌های آینده نیز آن را پی خواهد گرفت.
نکته مهم دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود، این است که صنعت چاپ کشور و از جمله بخش لیبل، در دهه گذشته از نوسازی بازمانده و با محدودیت‌های فراوان و دشواری‌های کمرشکن، معدود ماشین‌آلات جدید برخوردار از فناوری پیشرفته را به کار گرفته است و آشکارا می‌توان دید که از قافله پیشرفت و رقابت با کشورهای همسایه و منطقه، مثل ترکیه و امارات و عربستان، عقب مانده است. حتی برخی کارهای چاپی و لیبل‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را «خاص» نامید هم به چاپخانه‌های ترکیه سفارش داده می‌شوند، پس این سخن که بازار چاپ لیبل اشباع شده و ظرفیت تولید لیبل بیش از نیاز کشور است، چه اعتباری دارد؟ در این مورد البته مشکلاتی فراتر از ظرفیت تولید به تنهایی، مطرح است.
در سلسله گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و بررسی‌های ماهنامه صنعت چاپ از جنبه‌های مختلف این دوگانه -که شکل چندگانه می‌گیرد ـ سخن می‌رود و صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران صنعت لیبل، به تشریح آن می پردازند.
در اینجا دو مدیر چاپخانه بزرگ و صاحب نام در عرصه لیبل در این باره توضیحاتی می‌دهند، هر یک به سبک خود و با بیان ویژه خود، گوشه‌هایی از کارزار فناوری و سرمایه گذاری و بازاریابی و تجربه و تخصص در صنعت لیبل در ایران را باز می‌گویند؛ یکی در قالب تحلیل و ارائه مصداق و آمار و دیگری با ترسیم چشم‌اندازی توأم با امیدواری و نگرانی برای کسب و کار لیبل در سال ۱۴۰۰.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید