راهنمای رفع اشکالات افست ورقی ۳ اشکالات افست ورقی

0
1747

نشستن مرکب بر روی کاغذ، همیشه به راحتی صورت نمی‌گیرد. عوامل مختلفی ممکن است موجب اشکال شود. از دما و رطوبت فضای چاپخانه گرفته تا پرواز کاغذ وpH آب یا کاغذ وحتی بی‌راه بودن کاغذ. در اینجا تعدادی از این اشکالات و راه‌حل برطرف کردن آن‌ها را از جزوه آموزش کارخانه مرکب ایران با هم مرور می‌کنیم.

۱۲- كشیده شدن كاغذ ( افزایش ابعاد كاغذ چاپ شده، درنتیجه كار چاپ به درستی رجیستر نمی‌شود. Paper stretch)

دلایل احتمالی:
۱. میزان رطوبت كاغذ بسیار پائین است و یا رطوبت نسبی چاپخانه بسیار بالا است .
۲. جهت كاغذ صحیح نیست .
۳. فشار چاپ بالا است.

رفع اشكال :
۱-۱. كاغذ را قبل از چاپ به داخل چاپخانه منتقل کنید تا درجه حرارت و رطوبت آن با محیط متعادل شود.
۲-۱. رطوبت محیط را كنترل کنید .
۳-۱ . میزان آب ومركب را به حداقل برسانید .
۴-۱. كاغذ را ابتدا فقط آب چاپ کنید و بعد با مرکب چاپ کنید . این كار باعث افزایش ابعاد كاغذ قبل از چاپ می‌شود .
۵-۱. مطمئن شوید كه كاغذ چاپ شده پیش از چاپ مجدد، پوشیده شده است .
۲. از كاغذی با جهت صحیح استفاده کنید .
۳. فشارهای ماشین را مجددا تنظیم کنید .

۱۳- مركب در مركبدان عقب می‌ماند.

(Ink backing away from duct roller)

مركب از نوردمركب عقب می‌ماند و كاهش دانسیته مركب در سطح چاپی مشاهده می‌شود و میزان ضخامت ثابت مركب مورد نظر بر روی سطح چاپی براحتی قابل دستیابی نیست .

دلایل احتمالی:
۱. مركب بیش از اندازه تیكسوتروپیك است .
۲. مركب دارای ویسكوزیته بسیار بالا و روانی آن بسیار پایین است .
۳. تنش لازم بر مركب در مركبدان اعمال نمی‌شود .
رفع اشكال :
۱. مركب را در قوطی پیش از ریختن در مركبدان، كاملا به هم بزنید .
۲. روانی مركب را با استفاده از افزودنی پیشنهادی شركت تولیدكننده مركب افرایش دهید .
۱-۳. میزان چرخش نورد انتقال مركب را افزایش داده و فاصله تیغه تا نورد راكاهش دهید .
۲-۳. مركب را در مركبدان در فواصل زمانی به هم بزنید .

۱۴- رجیسترنشدن (Misregister )

تغییرات در رجیستر شدن بین چاپ رنگ اول ودوم مشاهده می‌شود. میزان رجیستر در روق‌های مختلف متفاوت است.

دلایل احتمالی:
۱. رطوبت كاغذ با رطوبت محیط متعادل نیست .
۲. فشار چاپ زیاد است .
۳. میزان آب بر روی زینك زیاد است .
۴. وجود الكتریسته ساكن در کاغذ .
۵. لبه‌های كاغذ موجدار و یا لوله شده است .
۶. كاغذ بصورت مربع و یكنواخت بریده نشده است .
۷. جهت كاغذ اشتباه است .
۸. قسمت تغذیه كاغذ دستگاه به درستی تنظیم نشده است . (بی‌راه)
۹. لاسیتك به درستی بسته نشده است .
۱۰. زینك به درستی بسته نشده است .
رفع اشكال :
۱-۱. سعی كنید درجه حرارت و رطوبت چاپخانه ثابت باشد .
۲-۱. مطمئن شوید كه شرایط كاغذ با شرایط محیط چاپخانه منطبق باشد .
۳-۱. كاغذهای چاپ شده را برای چاپ بعدی كاملا بپوشانید.
۲. مرتبا فشار و تنظیمات دستگاه چاپ را كنترل کنید .
۳. بالانس آب و مركب را ثابت نگهدارید .
۱- ۴. الكتریسیته ساكن كاغذ را با استفاده از ارت نمودن دستگاه از بین ببرید .
۲- ۴. رجیسترشدن صحیح كاغذ را در لبه‌های كناری كنترل و در صورت لزوم از لیتوگراف بخواهید كه نوارهای كنترلی را در طرفین كار چاپی نیز قرار دهد.
۵. از لیتوگراف بخواهید كه بر روی زینك پچ كنترل رجیستر شده و slur را قرار دهد.
۶ و۷. دقت در برش كاغذ را كنترل نموده و در صورت لزوم مجددا ابعاد كاغذ را اصلاح نمائید.
۸. راه كاغذ را كنترل كنید.
۹. از مهندس تعمیر دستگاه بخواهید تنطیمات تایمینگ قسمت ورودی كاغذ را كنترل کند .
۱۰. محل زینك را مجددا كنترل و نحوه قرار گرفتن و بستن زینك را كنترل کنید.
۲-۴. با مهندس دستگاه چاپ تماس بگیرید .
۵. كاغذ را قبل از چاپ به كنار ماشین چاپ منتقل نمائید تا درجه حرارت آن با محیط چاپخانه و دستگاه چاپ یكسان شود .

۱۵- چروك خوردن كاغذ (Creasing )

دلایل احتمالی:
۱. موج دار بودن لبه‌های كاغذ .
۲. وسط ورق‌ها موج افتاده است .
۳. فشار چاپ زیاد است .
۴. كاغذ از گیره‌های انتقال كاغذ كشیده می‌شود .
۵. كاغذ به‌صورت مربع وارد دستگاه چاپ نمی‌شود .
۶. زمان عبور كاغذ از بین واحد‌های چاپ یك تا چهار، یكنواخت نیست .
رفع اشكال :
۱. كاغذ را تعویض کنید.از تماس كاغذ با اتمسفر هوا قبل از چاپ اجتناب شود .
۲. فشار بین سیلندر و لاستیك را كاهش دهید .
۳. كنترل کنید كه تنش اعمال شده به كاغذ در تمام سیلندرها مساوی باشد .
۴. مطمئن شوید كه كاغذ به‌صورت كاملا مربع بریده شده است .
۵. تایمینگ قسمت تغذیه و انتقال كاغذ را كنترل کنید .
۶. سرعت دستگاه چاپ را كاهش دهید.
۲. دستگاه حذف الكتریسیته ساكن رادر ورودی كاغذ نصب نمائید .

۱۶- پشت زدن مركب به پشت كاغذ رویی (Set-off)

روی سینی تحویل، مركب از سطح ورق چاپ شده، به پشت و ورق بعدی منتقل وزمینه‌های رنگی بسیارریز برروی آن ایجاد می‌کند.

دلایل احتمالی:
۱. مركب دارای سرعت خشك شدن و نشست پائین است .
۲. مقدار ارتفاع كاغذ در پالت خروجی زیاد است .
۳. مركب بیش از اندازه به كاغذ منتقل شده است .
۴. میزان آب بسیار زیاد است و امولسیون آب و مركب مناسب نیست .
۵. PH كاغذ پائین است .
۶. PH داروی آب پائین است، یا داروی آب بیش از حد اسیدی است.
۷. مركب با كاغذ سازگار نیست.
۸. دستگاه اسپری پودر درست كار نمی‌كند و نیاز به تنظیم دارد.
رفع اشكال :
۱- ۱. مقداری خشك كن مطابق با دستورالعمل پیشنهادی شركت تولیدكننده مركب به مركب اضافه كنید .
۱- ۲. با تولیدكننده مركب مشورت کنید .
۱- ۳. در صورت امكان ,كاغذ را قبل از چاپ به محیط چاپخانه منتقل کنید تا درجه حرارت آن با درجه حرارت محیط چاپخانه یكسان شود .
۲. ارتفاع كاغذ در پالت خروجی را كاهش دهید .
۳. میزان مركب را تاحد امكان كاهش دهید .
۴. میزان آب را به حداقل كاهش دهید.
۵. با تولیدكننده كاغذ مشورت کنید. كاغذ با PH پائین )كمتر از ۵/۴ (همراه با رطوبت نسبی بالاتراز محیط چاپخانه)بالای ۷۰ %( سرعت خشك شدن مركب را شدیدا كاهش می‌دهد
۶. PH داروی آب را بین ۵ تا ۵/۶ تنظیم کنید.
۷. اسپری پودر را كنترل نموده و مجددا تنظیم کنید.
۸. در صورت نیاز نوع پودر را تعویض کنید.

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید