سال ۹۹ را چطور می‌بینید؟

گروه گزارش

راستی که شرایط کشور ما خاص است. شاید هم خیلی خاص!
«با قبول این خاص بودن باز هم در آستانه سال نو، می‌توانیم بپرسیم سال آینده را چطور می‌بینید؟ شاید بعضی به این پرسش بخندید، مثل دوستانی که در تماس برای تهیه این گزارش، به ما خندیدند؛ یا طعنه بزنند که دلت خوشه‌! یا در دلشان بگویند می‌خواهند صفحات مجله را یک جوری پر کنند.»
اما به هر حال سال نو دارد می‌رسد، نوروز دارد در می‌زند و پرسیدن این سوال حتی اگر امیدی خام در آن باشد، پر بیراه نیست. به ویژه که در دیدگاه ارائه شده در آغاز این شماره با نظری بسیار خوشبینانه آغاز کردیم که برای پیش‌بینی خود استدلال‌هایی داشت که آن‌ها را مستند می‌دانست و بر آ‌نها پای می‌فشرد.
مصاحبه‌شوندگان این گزارش، اما اغلب نظر دیگری دارند، قضاوت با شما.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید