قیمت روز کاغذ

🔻قیمت کاغذ در بازار 🔻

 

🔹تحریر ۷۰  گرمی اندونزی  ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)

۲۵۰.۰۰۰ تومان

 

🔸تحریر ۷۰  گرمی اندونزی  ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)

۳۰۷.۰۰۰ تومان

 

🔹تحریر ۷۰  گرمی چینی  ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)

۲۵۰.۰۰۰ تومان

 

🔸تحریر ۷۰  گرمی چینی  ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)

۳۰۰.۰۰۰ تومان

 

🔹گلاسه ۱۳۵ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)

۱۵.۰۰۰ تومان

 

🔸گلاسه ۱۳۵ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)

۱۵.۰۰۰ تومان

 

🔹مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۹۰*۶۰ (کیلو)

۱۵.۷۰۰ تومان

 

🔸مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۷۰*۱۰۰ (کیلو)

۱۵.۷۰۰ تومان

 

🔹پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)

۱۴۰۰۰ تومان

 

🔸پشت طوسی ۳۰۰ گرمی  ۱۰۰*۷۰ (کیلو)

۱۴.۰۰۰ تومان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید