مشکلات کاغذ در چاپ افست

0
2244

شماره گذشته، اولین بخش از راهنمای رفع اشکال در افست ورقی تقدیم شما شد. این مطالب برگرفته از جزوه آموزشی کارخانه مرکب ایران است.
در اینجا به چند مشکل دیگر چاپی و راه‌حل رفع آن‌ها می‌پردازیم که عمدتا به مشکلات کاغذ مربوط می‌شوند.

۶- كاغذ وارد دستگاه نشده و به سختی ورق‌هاي كاغذ از يكديگر جدا می‌شوند (slow drying )

كاغذ با تاخير وارد دستگاه چاپ شده و بصورت دوتايي وارد دستگاه مي‌شود.
دلایل احتمالی:
۱. الكتريسيته ساكن .
رفع اشكال :
۱-۱. در صورت امكان بخش تغذيه كاغذ و ماشين را كنترل نماييد.
۲-۱. فشار هوا را افزايش دهيد ودرصورت امكان از يك دمنده پشت كاغذها استفاده كنيد .
۳-۱. شيرهاي هوا را كنترل نموده و تميز نمائيد .

۷- كاغذ وارد دستگاه نشده و به تعداد نامشخص يك و ياچند تائی وارد دستگاه مي‌شوند (slow drying)

صفحات كاغذ به يكديگر چسبيده و بصورت نامنظم بداخل ماشين وارد می‌شوند .
دلایل احتمالی:
۱. اشكال در هنگام برش با تيغه گيوتين و يا آسيب در لبه‌هاي تيغه برش. ۲. كند شدن لبه‌هاي تيغه گيوتين .
۳. عدم تنظيم تايمينگ تغذيه كاغذ (Feeder )
رفع اشكال :
۱. لبه‌هاي كاغذ را از لحاظ برش كنترل نماييد . ۲. تيغه گيوتين را كنترل نماييد و در صورت نياز تعويض نماييد .
۱- ۳. دبي هوا بداخل صفحات كاغذ را افزايش دهيد . ۲-۳. لبه‌هاي كاغذ را مجددا برش دهيد .
۳-۳. فوتك‌ها و سيستم تغذيه را مجددا كنترل نمائيد .

۸-(Distortion of paper) عدم ورود كاغذ به دستگاه بدليل اشكال در كاغذ

دلایل احتمالی:
۱. قوس داشتن كاغذ .
۲. موجدار بودن لبه‌هاي كاغذ .
۳. خارج ازمربع بودن كاغذ)گونيا نبودن كاغذ(.
۴. اشكال در تنظيمات تغذيه كاغذ .
۵. آب به كاغذ آسيب رسانده است و يا بسته بندي كاغذ مرطوب شده است .
رفع اشكال :
۱. كاغذ را بصورتيكه قسمت موجدار آن به سمت پائين باشد وارد دستگاه نمائيد .
۱- ۲. شرايط انبار كاغذ و دستگاه چاپ را از لحاظ رطوبت و دما كنترل نمائيد .
۲- ۲. جهت كاغذ را كنترل نمائيد .
۳. تيغه گيوتين را از لحاظ برش بصورت مربع كنترل نماييد .
۱-۴. حجم هوا در ورودي كاغذ را افزايش دهيد .
۲-۴. با مهندس دستگاه چاپ تماس بگيريد .
۵. كاغذ را قبل از چاپ به كنار ماشين چاپ منتقل نمائيد تا درجه حرارت آن با محيط چاپخانه و دستگاه چاپ يكسان شود .
۹- كاغذها ازيكديگر جدا نشده و به آسانی وارد دستگاه نمی‌شوند و بصورت چند تائی وارد دستگاه می‌شوند . (Sheets failing to separate and feed)

دلایل احتمالی:
۱. تنظيمات سيستم تغذيه دستگاه .
۲. الكتريسيته ساكن .
رفع اشكال :
۱-۱. ارتفاع كاغذ بر روي پالت را تنظيم نمائيد .
۲- ۱. در صورتيكه چندين كاغذ وارد دستگاه می‌شود ميزان مكش را كاهش داده و حجم هواي ورودي بين كاغذها را افزايش دهيد .
۳- ۱. در صورتيكه كاغذ وارد دستگاه نمی‌شود ميزان مكش و حجم هواي بين كاغذها را افزايش دهيد .
۴-۱. با استفاده از يك دمنده ويا فشار باد جدايش كاغذها را تسهيل نمائيد .
۲. دستگاه حذف الكتريسيته ساكن رادر ورودي كاغذ نصب نمائيد .

۱۰- نفوذ مركب از سطح چاپ شده به پشت كاغذ (مركب از سطح چاپ شده به پشت كاغذ نفوذ كرده و در پشت كاغذ ايجاد آلودگی می‌نمايد . Strike through )

دلایل احتمالی:
۱. فلو و چسب مركب بيش از اندازه كاهش يافته است .
۲. ازشل كن و يا ضدچسب نامناسب در مركب استفاده شده است .
۳. كاغذ بيش از اندازه جاذب می‌باشد .
۴. گراماژكاغذ بسيار پائين است .
۵. فشار سيلندرو لاستيك بسيار زياد است .
۶. آب و مركب بيش از اندازه به كاغذ منتقل شده است .
۷. سطح و نوع كاغذ و همچنين شفافيت كاغذ مناسب نمی‌باشد.
رفع اشكال :
۱. مركب را با مركب با ويسكوزيته بالاتر تعويض كنيد .
۲. از شل كن و ضدچسب پيشنهادي توليد كننده مركب استفاده نمائيدو همچنين درصد پيشنهادي توليدكننده را رعايت نمائيد .
۳. با توليد كننده كاغذ مشورت نمائيد .
۴. كاغذ رابا كاغذ با گراماژ بالاتر تعويض نمائيد .
۵. فشار سيلندر و لاستيك را تنظيم نمائيد .
۶. مقدار آب و مركب را به حداقل كاهش دهيد .
۷. كيفيت سطح كاغذ را كنترل و با توليد كننده كاغذ مشورت نمائيد .

۱۱- عدم يكنواختی چاپ مخصوصا در سطوح تون پلات (Mottling)

دلایل احتمالی:
۱. سطح كاغذ داراي ميزان جذب مختلف بوده و سطوح كاغذ يكنواخت نبوده و متناسب نيست.
۲. مركب بيش از اندازه رقيق است .
۳. ميزان آب زياد است .
۴. زينك به درستي در ليتوگرافي ظاهر نشده است .
۵. سطح لاستيك يكنواخت نيست.
۶. ضخامت زير لاستيكي نامناسب و غير يكنواخت است .
۷. فشار سيلندرو لاستيك نامناسب است

رفع اشكال :
۱- ۱. باتوليد كننده كاغذ مشورت نمائيد .
۲-۱. در صورت امكان كاغذ را برگردانده و بر روي پشت آن چاپ نمائيد .
۲. مركب را با مركب تازه تعويض نموده و ازمركب با چسپ و ويسكوزيته بالاتر استفاده نمائيد.
۳- ۱. از حداقل آب ومركب استفاده نماييد .
۳- ۲. PH و كانداكتيويته آب ماشين را كنترل نماييد .
۳-۳. نوردهاي آب ومركب را از لحاظ انتقال صحيح آب و مركب كنترل نماييد .
۳-۴. ترتيب چاپ رنگ‌ها را در دستگاه چند رنگ تعويض نمائيد .
۴. با ليتوگرافي تماس بگيريد .
۵- ۶. كشش لاستيك را كنترل و در صورت شل بودن آنرا كاملا محكم نمائيد .
۷. زير لاستيكي را با يك زيرلاستيكي جديد و محكم تعويض نمائيد .

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید