منشور اخلاقي، راهگشاي تنگناهاي صنف

منشور اخلاقي

مراسم هم‌انديشي صنف هداياي تبليغاتي تحت عنوان رونمايي از نخستين منشور اخلاقي اين صنف به همت کميته خدمات تبليغ( هداياي تبليغاتي) در تالار سبز نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «صنعت چاپ» مراسم با سخناني از فريد احمدي مسئول کميته خدمات تبليغ ( هداياي تبليغاتي) آغاز شد. وي ضمن نام بردن از اين مراسم به‌عنوان يک ميثاق دوباره بين اهالي صنف هداياي تبليغاتي، به ضرورت تداوم رويدادهايي اين‌چنيني که به گفته وي آنها را به هم نزديک‌تر مي‌کند، تاکيد کرد. احمدي در ادامه طي ايراد سخناني، اتحاد بين اعضاي صنف را در پيشبرد اهدافي خواستار شد که توسعه اين صنف را در پي دارد. وي سپس با اشاره به لزوم رعايت اخلاق حرفه‌اي و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان، رجوع به اين دو اصل را سرمنشأ بروز هويتي صنفي براي بدنه صنف هداياي تبليغاتي عنوان کرد. وي در پايان اظهاراتش ضرورت بررسي مشکلات صنفي در درون صنف را خواستار شد.
ساعد جناني دبير انجمن شرکت‌هاي تبليغاتي ايران سخنران دوم مراسم بابيان اينکه منشور اخلاقي مي‌تواند نوعي همگرايي براي اعضاي صنف هداياي تبليغاتي و فعالان اين حوزه به ارمغان بياورد، گفت:« اعتقاد به اين منشور خود نوعي اخلاق‌محوري به همراه خواهد داشت که اعضاي صنف را به هم نزديک کرده و عزم آنها را در رسيدن به اهداف متعالي صنف متبوعشان جزم‌ خواهد کرد». وي همچنين با اشاره به لزوم وجود يک اتحاديه براي فعالان صنف هداياي تبليغاتي‏، ضمن ضرورت ايجاد اتحاد بين اعضاي صنف براي نيل به اين هدف، تجلي آن را زمينه‌ساز بروز مولفه‌هايي دانست که توسعه صنف هداياي تبليغاتي بر آن بنا شده است.
پيام پروين عضو کميته خدمات تبليغ(هداياي تبليغ) ديگر سخنران اين مراسم، با اشاره به اهميت وجود منشور اخلاقي و تاکيد بر فوايد پيروي از مواد آن، رعايت مفاد آن را در ايجاد فضايي اخلاقي اثربخش قلمداد کرد.
وي هدف از تدارک منشور اخلاقي صنف تبليغات را ارتقاي اخلاقي فعالان اين صنف و جلوگيري از برخي بي‌اخلاقي‌هايي عنوان کرد که به گفته وي توسط بعضي از شرکت‌هاي تبليغاتي سر مي‌زند.
پروين در حاشيه اين مراسم در پاسخ به پرسش خبرنگار «صنعت چاپ» مبني بر هدف برگزاري اين مراسم گفت:« هدف از برگزاري اين مراسم امضاي منشوري اخلاقي براي صنف هداياي تبليغاتي است که بر اساس آن يک چهارچوب اخلاقي حرفه‌اي براي اعضاي اين صنف تعريف شود. وي در تصريح بيشتر اين هدف با اشاره به اينکه در ماه‌هاي پاياني سال، بازار توليد و ارائه هداياي تبليغاتي فعال است، گفت:« متاسفانه در برخي موارد، اخلاق حرفه‌اي در بين شرکت‌هاي مربوط به هداياي تبليغاتي رعايت نمي‌شود. لذا تصميم گرفتيم با برگزاري مراسمي با حضور بزرگان صنف هداياي تبليغاتي، يک منشور اخلاقي تعريف و آن را سرلوحه کار فعالان حوزه هداياي تبليغاتي قرار دهيم. گردهمايي کنوني به معناي آغاز يک کار گروهي است که اصول اخلاقي فعالان صنف مزبور را تقويت خواهد کرد.» وي در ادامه افزود:« کميته هداياي تبليغاتي پس از بررسي‌هايي به اين نتيجه رسيد که اگر مي‌خواهيم بازار را سروسامان بخشيم، اولين نکته ضروري اين است که ازلحاظ اخلاقي فضايي شفاف با رعايت اصول اخلاقي ايجاد کنيم.»
عضو کميته خدمات تبليغ (هداياي تبليغاتي) خاطرنشان کرد:« البته بندهاي اين منشور ضمانت اجرايي ندارد بلکه به معناي وجود يک مرامنامه است که اصول اخلاقي را براي صنف تعريف مي‌کند.»
بر اساس اين گزارش طبق مفاد منشور يادشده که در انتهاي جلسه، امضاي ۶۰ نماينده شرکت‌هاي عضو صنف هداياي تبليغاتي را در پي داشت، در صورت بروز اختلاف بين اعضاي صنف هداياي تبليغاتي يا ايجاد اختلاف بين مشتري و ارائه‌دهنده خدمات و محصولات مشمول هداياي تبليغاتي که منجر به شکايت مشتري شود، نظر و حکميت اعضاي منتخب کميته واقع در انجمن صنفي هداياي تبليغاتي ايران پذيرفته‌شده است. به گفته نماينده هيات تنظيم‌کننده اين منشور اخلاقي، مواد اين منشور در بسياري از تنگناها، راهگشاي مسائل مربوط به صنف و اعضاي آن خواهد بود. در اين منشور همچنين بر ضرورت رعايت کرامت انساني همکاران و احترام به شأن اجتماعي آنها تاکيد شده و اعضاي صنف را به پرهيز از هرگونه اهمال‌کاري که به کليت صنف ضربه بزند، فراخوانده است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید