نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران:

0
1603

سازمان امور مالياتی مبنای محاسبه عملکرد سال ۹۹ را خود اظهاری قرار دهد

ابراهيم درستی، عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران اعلام کرد: عدم نياز به اخذ گواهي ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پايان شهريور تمديد و در سامانه اجرايی گرديد.
وی در ادامه اظهار داشت: با پيگيري و هماهنگي هاي صورت گرفته عدم اخذ گواهي ماده ۱۸۶ ق.م.م جهت صدور يا تمديد پروانه کسب تا پايان شهريور ۱۴۰۰ تمديد گرديده است و توسط سازمان ابلاغ و در سامانه ايرانيان اصناف نيز اجرايي گرديد.

-ابراهيم درستي افزود: اتحاديه هاي صنفي سرار کشور ميتوانند همچون سال گذشته بدون دريافت گواهي نسبت به صدور يا تمديد پروانه کسب اقدام نمايند. اميدواريم با انجام اين امر توانسته باشيم يکي از دغدغه هاي اصناف کشور در اين روزهاي سخت را بکاهيم.

– نماينده اصناف کشور در سازمان امور مالياتي خواهان توجه ويژه سازمان امور مالياتي به شرايط اصناف شد و تاکيد کرد: سازمان امور مالياتي مبناي محاسبه عملکرد سال ۹۹ را خود اظهاري قرار دهد و عدد و رقم هاي عملکرد قطعي سال هاي گذشته را کنار بگذارد، چراکه شرايط و درآمد اصناف به هيچ وجه قابل مقايسه با سال هاي گذشته نبوده است.

-عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران افزود: از ابتداي شيوع ويروس کرونا بسياري از اصناف ضرر کردند و خسارت ديدند، درخواست ما اين است که در بحث ماليات از واحدهاي صنفي ماليات گرفته شود که بر اساس مستندات و خود اظهاري فروش داشته اند و درآمد داشته اند. همچنين سازمان تمرکز خود را بر فرارهاي مالياتي قرار دهد تا بيش از این کسبه و اصناف در اين شرايط اقتصادي تحت فشار قرار نگیرند .

منبع: اتاق اصناف تهران

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید