نشستي براي تشکيل تشکل صنفي سراسري چاپ کشور

اواسط ماه گذشته تعدادي از اعضاي مديريتي اتحاديه‌هاي صنعت چاپ، طي نشستي اقدام به تعريف و تعيين تشکل صنفي صنعت چاپ کشور کرده و برخي از روساي اتحاديه هاي صنعت چاپ کشور را به عنوان اعضاي هيئت امنا اين تشکل انتخاب کردند.

در متن اين خبر در پي مي‌خوانيد.

نشست هم‌انديشي اتحاديه‌هاي چاپ کشور به منظور تبادل‌نظر و وحدت رويه و تشکيل هيئت امنا تشکل سراسري درمحل اتحاديه چاپخانه‌داران تهران برگزار شد. در اين نشست آقايان انصاري‌پور‌( رئيس اتحاديه چاپ اصفهان ) مغاني‌(رئيس اتحاديه چاپ استان خراسان رضوي) و غلامرضا شجاع به ايراد سخن پرداختند. ماحصل اين نشست تشکيل و انتخاب اعضاء هيئت امنا تشکل صنعت چاپ بود که احمد ابوالحسني، ايرج استاد‌علينقي و جليل غفاري‌ رهبر بعنوان نمايندگان استان تهران و آقايان انصاري پور ، مغاني محموديان و شجاع بعنوان نمايندگان شهرستان انتخاب شدند. همچنين در اين نشست مقرر گرديد تا ثبت نهايي اين تشکل هيچ تشکل، سربرگ و مهر اعتبار نخواهد داشت.» در نگاه نخست از متن اين خبر مستفاد مي‌شد که مي‌توان در نتيجه اين اقدام براي تشکيل يک تشکل واحد کشوري اميدوار بود. اين همان بارقه‌اي از اميد بود که خبرنگار ما را بر اين داشت در اين خصوص گزارشي تهيه کند. اما هنوز چند جمله از اظهارات جليل غفاري رهبر که طرف گفتگوي خبرنگار ما بود نگذشته بود که اين اميدواري کاملا فروکش کرد. به گفته جليل غفاري رهبر اين ماجرا و تعيين نماينده‌هاي تهراني و شهرستاني براي صنعت چاپ هيچ‌گونه ارتباطي با فعاليت اتحاديه‌هاي صنعت چاپ ندارد. رييس صنف صحافان معتقد است اقدام مزبور فقط در جهت رفع کدورت‌ها و جلوگيري از خودسري و اقدامات بدون مشورت تشکل‌هاي رسمي صورت گرفته و به معني تشکيل اتحاديه واحد و سراسري صنعت چاپ کشور نيست. وي با تاکيد بر اينکه اين رويداد تاثيري در ماهيت و بود‌و‌نبود هر‌گونه تشکل فعال صنعت چاپ نخواهد داشت، مي‌گويد:« پيش از اين جناب آقاي شجاع توسط برخي از فعالان صنعت‌چاپ شهرستان‌ها به عنوان نماينده تشکل‌هاي صنفي مربوط به چاپ کشور معرفي شده بود و در اين رابطه اقدام به تهيه سربرگ هم کرده بودند. در واقع منظور از لغو فعاليت تشکل‌ها، لغو اين نمايندگي است».‌ غفاري‌رهبر در خصوص وظيفه اين تشکل جديد مي‌گويد:«اين تشکل که نماينده‌هاي تهران و شهرستان در آن حضور دارند به منظور نمايندگي کردن صنعت چاپ کشور در جلساتي که در خصوص ماليات و … صورت مي گيرد ايجاد خواهد شد و دخالتي در سازوکار اتحاديه‌هاي صنعت چاپ نخواهد داشت» ايرج استاد‌علينقي رييس اتحاديه چاپخانه‌داران تهران هم با بيان اينکه جلسه مربوط به تعيين تشکل و خط‌مشي و سازوکار آن در هفته‌هاي آينده برگزار مي‌شود، ضمن انتقاد از برخي مسائل که به گفته وي بيان آن جايز نيست، هر‌گونه اظهار‌ نظر در باره اين تشکل را به روزهاي بعد از تشکيل جلسه مربوطه موکول کرد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید