کري شغلي!

شغل

سر‌و‌صدا از اهميت خاصي در محيط كار برخوردار است و معمولاً در بهداشت صنعتي به‌طور جداگانه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. سروصداي مداوم ممكن است در طول مدت كار ايجاد سنگيني گوش کند كه آن‌را اصطلاحاً كري شغلي مي‌نامند. ضمن معايناتي كه در بدو استخدام از كارگران به‌عمل آيد در مورد کارگراني که بايد در محيط پر سروصدا کار کنند بايد دقت بيشتري به‌ عمل آيد و همچنين سابقه آنها را در معاينات دوره‌اي در نظر گرفت و اگر به كري تدريجي و كري شغلي مبتلا شده باشند در معالجه يا تعويض كار آنها بايد اقدام کرد.
جلوگيري از زيان‌هاي حاصله از سر و صدا با استفاده از وسايل حفاظت شخصي مانند حفاظت گوش تا حدودي امكان‌پذير است و ليكن چاره‌اي ديگر چـون محدود كردن يا تـوسعـه فـضاي كار بر حسب تعداد ماشين‌هاي مولد صدا، رعايت اصول مهندسي، مكانيكي، سرويس ماشين‌آلات و بالاخره تعويض كار يا كوتاه كردن ساعات كار كارگران و غيره نيز وجود دارد.
ضمن اينكه استفاده از وسايل حفاظت فردي نظير گوشي و پلاك هميشه بايد به‌عنوان آخرين راه‌حل مدنظر باشد. متـخـصصـين شـنـوايـي از دسـتـگـاه‌هـاي شنوايي‌سنج استفاده کرده و با قرار دادن كارگر در اتاقك‌هايي كه صدا در آن نفوذ نمي‌كند آنها را مورد آزمايش قرار مي‌دهند و ميزان شنوايي را مي‌سنجند. (معمولاً در فركانس‌هاي مختلف از ۵/۶۳ هرتز تا ۸۰۰۰ هرتز)
بنابراين بايد گفت ضرر و زيان‌کار مداوم و طولاني در محيط كار پرسروصدا (صداي مداوم) بر شنوايي، بيشتر از كاري است كه شدت صدا زيادتر ولي طول تماس با آن كمتر باشد، (صداي متناوب).
البته فاكتورهاي ديگري نظير استعداد شخصي سن و سلامت هوش در ابتلا به سنگيني گوش، دخالت دارند. سروصدا به‌طورکلي داراي تاثير عمومي ‌و عضوي و همچنين تاثير رواني است و همچنين در اثر كم شدن حس شنوايي امكان دارد ايجاد خطرات مختلف در محيط كار براي خود كارگر يا ساير همكاران او نيز خطرات مختلفي ايجاد کند. وسايل خاصي جهت اندازه‌گيري شدت صدا وجود دارد كه بنام ترازسنج صدا معروف است. همچنين در تجزيه صدا به فركانس‌هاي مختلف از دستگاه مكمل ديگري به نام اکتاو باند صدا استفاده مي‌شود.
شدت صدا برحسب واحدي بنام دسي‌بل اندازه‌گيري مي‌شود و معمولاً صداهايي كه شدت آنها بيش از ۸۵ دسي‌بل نبوده و در فركانس‌هايي بين ۳۰۰ تا ۴۸۰۰ ارتعاش در ثانيه نباشد، براي شنوايي مضر نخواهند بود.
علاوه بر اهميت سروصدا در صنعت، امروزه سروصدا به‌عنوان يكي از عوامل آلوده‌كننده محيط‌زيست موردتوجه خاص قرارگرفـتـه و حتـي اثـرات آن روي افـراد جامعه مورد بحث است و مطالعاتي روي افرادي كه در مناطق پر سروصداي شهري نظير مركز شهر يا اطراف فرودگاه‌ها و … زندگي مي‌كنند، انجام شده است.
ضمن اينكه اثرات رواني سروصدا نيز مهم بوده و همواره با تغييرات فيزيولوژيكي در بدن همراه است و عوارض خاصي به وجود مي‌آورد كه نهايتا منجر به كاهش راندمان كاري و افزايش حوادث در صنايع مي‌شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید