🔻قیمت روز کاغذ

 

🔹تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۵۵.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۳۰۵.۰۰۰ تومان

🔹تحریر ۷۰ گرمی چینی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۵۵.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی چینی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۳۰۰.۰۰۰ تومان

🔹گلاسه ۱۳۵ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۵.۰۰۰ تومان

🔸گلاسه ۱۳۵ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۵.۰۰۰ تومان

🔹مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۵.۷۰۰ تومان

🔸مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۵.۷۰۰ تومان

🔹پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۳.۵۰۰ تومان

🔸پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۱۰۰*۷۰ (کیلو)
۱۳.۵۰۰ تومان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید