۳۵۲۰ تن مرکب در سال۱۳۹۹ وارد کشور شد

0
2329

 

ماهنامه صنعت چاپ: کل مرکب های واردداتی از مبادی رسمی گمرک به داخل کشور طی ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۳،۵۱۸،۸۹۱ کیلو وارزش آن معادل ۲۲,۵۸۳,۷۳۸ دلار امریکا بوده است. گفتنی است آمار واردات اتوبوسی، چمدانی و راه های دیگر – که برخی کارشناسان آن را حدود ۱۰تا ۲۰ درصد آمار رسمی گمرک ارزیابی می کنند- در این ارقام منظور نشده اند.
در این آمار تفکبک مشخصی در مورد مرکب های افست، فلکسو و غیره و نیز مرکب های حلالی، پایه آب و یووی صورت نگرفته است. ماهنامه صنعت چاپ به روش های دیگر به بررسی مستقل این موارد و نیز پرسش های دیگر در ارتباط با مصرف مرکب در ایران می پردازد.
سال ۱۳۹۹واردات مرکب های رنگی ۲۷۶۷۰۲۴ کیلو گرم به ارزش۱۹۲۲۸۱۹۳ دلار و مرکب های مشکی به وزن ۷۵۱۸۶۷ کیلو گرم و به ارزش۳۳۵۵۵۴۵ دلار بوده است.

جدول۱- مقدار و ارزش واردات انواع مرکب رنگی در سال ۱۳۹۹ (به تفکیک کشورمبدا)

نمودار ۱- واردات انواع مرکب رنگی در سال۱۳۹۹ (به تفکیک کشورمبدا)

جدول۲- مقدار و ارزش واردات انواع مرکب مشکی در سال۱۳۹۹ (به تفکیک کشورمبدا)

نمودار ۲- واردات انواع مرکب مشکی در سال۱۳۹۹ (به تفکیک کشورمبدا)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید