ماهنامه صنعت چاپ


در‌ بر‌ پاشنه‌ گردش‌ كار‌‌JDF مي‌چرخد

----------------------------------

 ترجمه‌ از:‌ مهندس‌ خدايار‌ صادقي‌

 

مشهور‌ است‌ كه‌ در‌ سال‌ 2020‌ نيروي‌ شاغل‌ در‌ يك‌ واحد‌ چاپي‌ تنها‌ شامل‌ يك‌ آدم‌ و‌ سگش‌ خواهد‌ بود.‌ وظيفه‌ آدم‌ تغذيه‌ سگ‌ و‌ وظيفه‌ سگ‌ دور‌ نگه‌ داشتن‌ آدم‌ از‌ ماشين‌چاپ ‌ است.

تصور‌ فوق‌ تعجب‌آور‌ خواهد‌ بود،‌ اما‌ مطمئن‌ باشيد‌ كه‌ قطار‌ اتوماسيون‌ و‌ گردش‌ كار‌ در‌ سال‌ 2008‌ حركت‌ و‌ مسير‌ جديدي‌ را‌ شروع‌ كرده‌ و‌ با‌ سرعت‌ فراوان‌ به‌ فتح‌ اهداف‌ دوردست‌ نايل‌ خواهد‌ شد.‌ براي‌ اين‌ كه‌ بدانيم‌ چه‌ گام‌هايي‌ به‌ سوي‌ چنان‌ وضعيتي‌ برداشته‌ مي‌شود،‌ بد‌ نيست‌ با‌ سيستم‌ گردش‌ كار‌‌JDF  و‌ روند‌ تثبيت‌ و‌ گسترش‌ آن‌ در‌ صنعت‌ چاپ،‌ بيشتر‌ آشنا‌ شويم.‌

دروپاي‌ 2004‌ به‌ دروپاي‌‌JDF  مشهور‌ شد‌ و‌ در‌ حال‌ حاضر‌ با‌ گذشت‌ چهار‌ سال‌ از‌ آن‌ دوران‌ شايد‌ هيچ‌ دستگاه‌ يا‌ تجهيزات‌ چاپي‌ را‌ نتوان‌ يافت‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ با‌ اين‌ استاندارد‌ سازگار‌ نباشد.‌ هم‌اكنون‌ گردش‌ كار‌‌JDF  يك‌ واقعيت‌ است.

اتوماسيون؛‌ گرايش‌ غالب‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌

در‌ مقايسه‌ با‌ سال‌ 2004،‌ سيستم‌هاي‌ گردش‌ كار‌ مورد‌ استفاده‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ بسيار‌ متحول‌ شده‌ است‌ و‌ تعداد‌ زيادي‌ از‌ چاپخانه‌هاي‌ معتبر‌ جهان‌ با‌ بهره‌گيري‌ از‌ گردش‌ كارهاي‌JDF ،‌ ارتباط‌ بسيار‌ موثر‌ و‌ كارآمدي‌ ميان‌ واحدهاي‌ پيش‌ از‌ چاپ،‌ چاپ‌ و‌‌MIS  خود‌ برقرار‌ كرده‌ و‌ بدين‌ ترتيب‌ سالانه‌ صدها‌ هزار‌ يورو‌ در‌ مخارج‌ و‌ هزينه‌هاي‌ توليد‌ صرفه‌جويي‌ مي‌كنند.

در‌ حال‌ حاضر‌ امكان‌ رسيدن‌ به‌ حداكثر‌ اتوماسيون‌ با‌ ارتباط‌ ميان‌ واحدي‌ كليه‌ بخش‌هاي‌ موثر‌ در‌ فرايند‌ توليد‌ يك‌ محصول‌ چاپي‌ جامه‌ عمل‌ پوشيده‌ و‌ بر‌ اساس‌ يك‌ برگه‌ تعريف‌ سفارش‌ استاندارد‌‌(Standard ‌Job ‌description)  كه‌‌JDF  در‌ اختيار‌ ما‌ مي‌گذارد‌ تبادل‌ اطلاعات‌ سفارش‌ بين‌ بخش‌ توليد‌ و‌‌MIS  فراهم‌ شده‌ است.‌ در‌ نتيجه‌ همه‌ سيستم‌ها،‌ برنامه‌ها‌ و‌ كامپيوترهاي‌ ناظر‌ بر‌ توليد‌ به‌ يك‌ زبان‌ صحبت‌ خواهند‌ كرد‌ و‌ آن‌‌JDF  است.

هم‌ اكنون‌‌JDF  از‌ نقاط‌ ضعفي‌ هم‌ برخوردار‌ است،‌ ولي‌ اين‌ اشكالات‌ در‌ حال‌ رفع‌ شدن‌ است‌ و‌ مساله‌ نگران‌كننده‌اي‌ وجود‌ ندارد.‌ البته‌ بعضي‌ها‌ معتقدند‌ كه‌ گردش‌ كارهاي‌ ‌JDF تا‌ حدي‌ پيچيده‌ است‌ و‌ فهم‌ آن‌ براي‌ همگان‌ ميسر‌ نيست‌ و‌ پياده‌سازي‌ آن‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ زياد‌ -‌ به‌ خصوص‌ در‌ بخش‌ پس‌ از‌ چاپ-‌ نيازمند‌ است.

جواب‌ اين‌ افراد‌ در‌ اين‌ واقعيت‌ نهفته‌ است‌ كه‌ به‌ طور‌ معمول‌ استفاده‌ از‌ هر‌ نوع‌ تكنولوژي‌ يا‌ ابداعي‌ در‌ صنعت‌ در‌ ابتدا‌ گران‌ است‌ ولي‌ كم‌كم‌ با‌ متداول‌‌ شدن‌ آن،‌ قيمت‌ها‌ افت‌ مي‌كند‌ و‌ استفاده‌ از‌ آن‌ براي‌ همگان‌ ميسر‌ مي‌شود.

اتوماسيون‌ مطلوب‌ شامل‌ سيستم‌ ارتباط‌ با‌ مشتري‌ نيز‌ مي‌شود

آخرين‌ گردش‌ كارهاي‌ عرضه‌ شده‌ در‌ سال‌ 2008‌ كه‌ نمونه‌ بارز‌ آنها‌ پورتال‌هاي‌ اينترنتي‌ توليدكنندگان‌ سيستم‌هاي‌ ‌MIS (نظير‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ تجارت‌ الكترونيك‌‌(Hiflex  و‌ گردش‌ كارهاي‌ پيش‌ از‌ چاپ‌ (نظير‌ سيستم‌‌Insite  كداك)‌ است،‌ همگي‌ سعي‌ در‌ اتصال‌ گردش‌ كار‌ توليد‌ محصول‌ چاپي‌ به‌ مشتري‌ را‌ دارند.‌ از‌ انواع‌ ديگر‌ اين‌ نوع‌ ارتباط‌ مي‌توان به‌ سيستم‌هاي‌

‌web-to-print نرم‌افزارهاي‌ مبادله‌ الكترونيك‌

(e-procurement) و‌ نرم‌افزارهاي‌ برنامه‌ريزي‌ منابع‌ سازماني‌‌(ERP)  اشاره‌ كرد.‌ در‌ آينده،‌ اتوماسيون‌ كامل‌ با‌ اتصال‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ طرف‌ مشتري‌ با‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ طرف‌ واحد‌ چاپي‌ محقق‌ خواهد‌ شد.

چنين‌ تحولي‌ تا‌ حد‌ زيادي‌ مرهون‌ تعريف‌ سفارش‌ چاپي‌ بر‌ طبق‌ استاندارد‌‌JDF  و‌ سازگاري‌ آكروبات‌ و‌‌PDF  با‌ اين‌ استاندارد‌ است.

البته،‌ اتصال‌ سيستم‌ مشتري‌ به‌ سيستم‌ واحد‌ چاپي‌ منوط‌ به‌ سازگاري‌ آن‌ با‌ استانداردهاي‌ متاديتاي‌ صنعت‌ چاپ‌ است.‌ اين‌ مساله‌ تا‌ حدي‌ چالش‌برانگيز‌ است،‌ چرا‌ كه‌ در‌ حال‌ حاضر‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ مورد‌ استفاده‌ مشتريان‌ كالاي‌ چاپي،‌ از‌ استاندارد‌ يكسان‌ و‌ مشتركي‌ تبعيت‌ نمي‌كنند.

البته‌ چون‌ اكثر‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ موجود‌ در‌ بازار‌ برپايه‌‌XML  هستند،‌ نوشتن‌ رابط‌ نرم‌افزاري‌ براي‌ اتصال‌ آنها‌ به‌ سيستم‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ مورد‌ استفاده‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ كه‌ از‌ استاندارد‌ ‌JDF تبعيت‌ مي‌كنند،‌ كار‌ مشكلي‌ نيست‌ و‌ در‌ ميان‌ مدت‌ و‌ درازمدت‌‌JDF  در‌ بازار‌ مصرف‌ و‌ توليد‌ محصولات‌ چاپي‌ همه‌گير‌ خواهد‌ شد.

بنابراين،‌ هدف‌ گردش‌ كارهاي‌ جديد‌ نه‌ تنها‌ رسيدن‌ به‌ حداكثر‌ اتوماسيون،‌ بلكه‌ يكپارچه‌سازي‌ همه‌ مراحل‌ موثر‌ در‌ فرايند‌ سفارش‌ تا‌ تحويل‌ كالا‌ و‌ همه‌ كساني‌ است‌ كه‌ در‌ اين‌ مراحل‌ نقش‌ و‌ سهمي‌ دارند.‌ اين‌ يكپارچگي‌ شامل‌ طراح‌ كار‌ چاپي،‌ مدير‌ پروژه‌ كار‌ چاپي‌ و‌ مدير‌ توليد‌ كار‌ چاپي‌ است.

وضعيت‌JDF

براي‌ درك‌ موقعيت‌ امروزي‌ گردش‌ كار‌‌JDF  و‌ يافتن‌ پاسخ‌ مناسب‌ براي‌ اين‌ سوال‌ كه‌ چرا‌ رسوخ‌‌JDF  در‌ تمام‌ شئون‌ يك‌ واحد‌ چاپي‌ به‌ بيش‌ از‌ يك‌ دوره‌ چهارساله‌ بين‌ دو‌ نمايشگاه‌ دروپا‌ احتياج‌ دارد،‌ بد‌ نيست‌ كه‌ مروري‌ به‌ فرايندهاي‌ استانداردي‌ بيندازيم‌ كه‌ چند‌ سال‌ پيش‌ در‌ بخش‌ پيش‌ از‌ چاپ‌ بر‌ اساس‌‌PDF  اتفاق‌ افتاده:

-‌ بين‌ سال‌هاي‌ 1996‌ تا‌ 2000،‌‌PDF  به‌ فرمت‌ استاندارد‌ براي‌ ذخيره‌ و‌ انتقال‌ محتواي‌ يك‌ سفارش‌ چاپي‌ در‌ يك‌ گردش‌ كار‌ ديجيتال‌ تبديل‌ شد.

-‌ در‌ اين‌ سال‌ها،‌ ايده‌ گردش‌ كار‌ ديجيتال‌ تنها‌ در‌ بخش‌ پيش‌ از‌ چاپ‌ يك‌ واحد‌ چاپي‌ به‌ واقعيت‌ پيوست.

-‌ در‌ اين‌ سال‌ها‌ ادوبي‌ تنها‌ شركت‌ توليدكننده‌ نرم‌افزارهاي‌‌PDF  بود.

-‌ ادوبي‌ آكروبات‌ تنها‌ برنامه‌ مبتني‌ بر‌‌PDF  بود.

-‌ توليد‌ فايل‌‌PDF  اغلب‌ يك‌ كار‌ بسيار‌ فني‌ محسوب‌ مي‌شد.

در‌ مقايسه‌ وقتي‌ به‌ وضعيت‌‌JDF  نگاه‌ مي‌كنيم،‌ علاوه‌ بر‌ هدف‌ استاندارد‌ كردن‌ كل‌ يك‌ گردش‌ كار‌ به‌ نكات‌ زير‌ برمي‌خوريم:

-‌ پياده‌سازي‌ اين‌ فرايند‌ حداقل‌ به‌ دو‌ بخش‌ مختلف‌ يك‌ واحد‌ چاپي‌ مرتبط‌ است.

-‌ اغلب‌ مستلزم‌ همكاري‌ و‌ اتصال‌ دو‌ توليدكننده‌ نرم‌افزار‌ مختلف‌ است.

-‌ حداقل‌ لازم‌ است‌ كه‌ دو‌ نرم‌افزار‌ مختلف‌ خريداري‌ شود‌ و‌ در‌ نتيجه‌ پياده‌سازي‌ آن‌ را‌ پرهزينه‌ مي‌كند.

-‌ پياده‌سازي‌ گردش‌ كار‌‌JDF  در‌ يك‌ واحد‌ چاپي،‌ مستلزم‌ تغييرات‌ سازمان‌ و‌ مديريت‌ در‌ آن‌ واحد‌ است‌ و‌ به همين دليل ا‌ست‌ كه‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ وضعيت‌ كاملا‌ اتوماتيك‌ در‌ عمليات‌ توليد‌ و‌ پشتيباني‌ يك‌ واحد‌ چاپي‌ زمان‌بر‌ و‌ پيچيده‌ است.

-‌‌JDF  در‌ واقع‌ 60‌ سيستم‌MIS ،‌ بيش‌ از‌ 40‌ توليدكننده‌ تجهيزات‌ پيش‌ از‌ چاپ،‌ ده‌ها‌ سازنده‌ ماشين‌آلات‌ چاپ‌ و‌ بيش‌ از‌ صد‌ سازنده‌ ماشين‌آلات‌ پس‌ از‌ چاپ‌ را‌ درگير‌ خود‌ كرده‌ است.

-‌ ‌‌JDF  طيف‌ وسيعي‌ از‌ عمليات‌ چاپ‌ بسته‌بندي،‌ چاپ‌ ليبل،‌ چاپ‌ كتاب‌ و‌ روزنامه‌ را‌ تحت‌ تاثير‌ خود‌ قرار‌ داده‌ است.‌

بنابراين‌ پس‌ از‌ گذشت‌ 8‌ سال‌ بعد‌ از‌ اعلام‌ موجوديت‌‌JDF  و‌ 4‌ سال‌ پس‌ از‌ عرضه‌ اولين‌ محصولات‌ اين‌ استاندارد‌ به‌ بازار‌ به‌ نتايج‌ زير‌ مي‌رسيم:‌

1)‌ امروزه‌‌JDF  بيش‌ از‌ دو،‌ سوم‌ هر‌ نوع‌ گردش‌ كار‌ مورد‌ استفاده‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ را‌ دربرمي‌گيرد.

2)‌‌JDF  از‌ حمايت‌ و‌ مقبوليت‌ صدها‌ توليدكننده‌ و‌ سازنده‌ تجهيزات‌ نرم‌افزاري‌ و‌ سخت‌افزاري‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ برخوردار‌ است.

3)‌ تخمين‌ زده‌ مي‌شود‌ كه‌ در‌ حال‌ حاضر‌ بيش‌ از‌ 400‌ واحد‌ چاپي‌ در‌ سرتاسر‌ دنيا‌ از‌ گردش‌ كار‌‌JDF  استفاده‌ مي‌كنند.

4)‌ پياده‌سازي‌ گردش‌ كار‌‌JDF  باعث‌ صرفه‌جويي‌ قابل‌ توجهي‌ در‌ هزينه‌هاي‌ واحدهاي‌ چاپي‌ از‌ طريق‌ افزايش‌ و‌ ارتقاي‌ بهره‌وري‌ توليد‌ و‌ عمليات‌ پشتيباني‌ مي‌شود.

پيش‌بيني‌ اين‌كه‌ پياده‌سازي‌ گردش‌ كار‌‌JDF  در‌ يك‌ واحد‌ چاپي‌ چقدر‌ هزينه‌ در‌ بر‌ دارد‌ كار‌ ساده‌اي‌ نيست.

بسياري‌ معتقدند‌ كه‌ محاسن‌ پياده‌سازي‌‌JDF  به‌ دردسرهاي‌ آن‌ نمي‌ارزد،‌ اما‌ طرفداران‌‌JDF  با‌ عدد‌ و‌ رقم‌ ثابت‌ مي‌كنند‌ كه‌ به‌كارگيري‌ اين‌ روش‌ باعث‌ سوددهي‌ ده‌ها‌ و‌ شايد‌ صدها‌ هزار‌ يورو‌ و‌ صرفه‌جويي‌ در‌ هزينه‌ها‌ مي‌شود‌ و‌ نقش‌ آن‌ را‌ در‌ كاهش‌ زمان‌ آماده‌سازي‌ ماشين،‌ بهينه‌ شدن‌ برنامه‌ريزي‌ توليد،‌ محاسبه‌ دقيق‌تر‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ كالاي‌ چاپي،‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ پرسنلي‌ و‌ امثال‌ آن‌ بسيار‌ موثر‌ مي‌دانند.


----------------------------------
کد مقاله:352
آدرس مطلب:www.iranprint.com/fa/mag/inmag.php?id=352
ماهنامه صنعت چاپ www.iranprint.com