اختر شمال
بنيانگذار | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags بنيانگذار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بنيانگذار

فرازها و تجربه‌ها

ماه گذشته جعفر صميمي مديرعامل اسبق افست درگذشت اکثر نامداران صنعت چاپ ايران اکنون رخ در نقاب خاک کشيده‌اند. امر غريبي است و شايد کساني خوششان نيايد، ولي گويا عصر مردان بلندقامت فرهنگ و صنعت چاپ اين کشور به‌سر آمده است. هر از چندگاه، يکي از رادمرداني که بيش از نيم قرن پيش موتورهاي توسعه […]