اختر شمال
بهداشت | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags بهداشت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بهداشت

ناکجا آباد!

امروزه همه صاحب‌نظران عرصه مديريت، چه آنها که نيوتني عمل مي‌کنند آنها که کوانتومي فکر مي‌کنند بر اين باورند که نيروي انساني و مسائل مربوط به آن در طي طريق سازمان براي رسيدن و پيشبرد اهداف عالي از اهميت زيادي برخوردار است. يکي از معضلاتي که نيروي کار و درنهايت کارفرما با آن روبه‌رو است […]

نقش بهداشت حرفه‌اي در افزايش توليد و بهره‌وري

نيروهاي کار در کارخانه‌ها از اهميت بسزايي برخوردار هستند زيرا سبب افزايش ميزان توليد و نيز بهره‌وري مي‌شوند. اگر مي‌خواهيم که همواره ميزان توليد در کارخانه‌ها افزايش يابد سلامتي نيروي کار بيشتر موردتوجه قرارگيرد. در اين ميان نقش کارشناسان بهداشت حرفه‌اي بسيار باارزش است که با آگاه ساختن مديران کارخانه‌ها مي‌توانند زمينه فرهنگي آن را […]

ناکجا آباد!

امروزه همه صاحب‌نظران عرصه مديريت، چه آنها که نيوتني عمل مي‌کنند آنها که کوانتومي فکر مي‌کنند بر اين باورند که نيروي انساني و مسائل مربوط به آن در طي طريق سازمان براي رسيدن و پيشبرد اهداف عالي از اهميت زيادي برخوردار است. يکي از معضلاتي که نيروي کار و درنهايت کارفرما با آن روبه‌رو است […]

نقش بهداشت حرفه‌اي در افزايش توليد و بهره‌وري

نيروهاي کار در کارخانه‌ها از اهميت بسزايي برخوردار هستند زيرا سبب افزايش ميزان توليد و نيز بهره‌وري مي‌شوند. اگر مي‌خواهيم که همواره ميزان توليد در کارخانه‌ها افزايش يابد سلامتي نيروي کار بيشتر موردتوجه قرارگيرد. در اين ميان نقش کارشناسان بهداشت حرفه‌اي بسيار باارزش است که با آگاه ساختن مديران کارخانه‌ها مي‌توانند زمينه فرهنگي آن را […]