اختر شمال
چاپ روتوگراور | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپ روتوگراور

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپ روتوگراور

رفتار مرکب، روي فيلم‌هاي پلاستيک

چاپ روي فيلم‌هاي پلاستيکي به طور معمول مشکلاتي را به همراه دارد که روي سطوح جاذب مثل کاغذ ديده نمي‌شود. براي کاهش اين مشکلات لازم است مرکب چاپ به گونه‌اي فرموله شود که حداکثر چسبندگي بين مرکب و سطح صاف و غيرمتخلخل پلاستيک را تضمين کند بعضي موارد براي فيلم‌هايي مانند پلي الفين‌ها (مثل پروپيلن […]