انتشار دستورالعمل پيشنهادي تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها

0
205
نظارت بر چاپخانه‌ها

دستورالعمل پيشنهادي تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته از سوي اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد.

محمودرضا برازش، مديرکل دفتر امور چاپ و نشر، طي نامه‌اي به اتحاديه‌ها و صنوف کرد که ضمن اعلام بررسي کارشناسانه متن پيشنهادي دستورالعمل، پيشنهادات خود را با توجه به قوانين و ضوابط پيش‌گفته و ساير قوانين و مقررات کشور حداکثر تا 15 اسفندماه به اداره کل ارسال کنند.

در اين اطلاعيه خطاب به اتحاديه و صنوف مرتبط با چاپ سراسر کشور، آمده است:

با توجه به انعقاد توافق‌نامه وزارت متبوع با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تسهيل کسب‌وکار در حوزه صنعت چاپ کشور و با عنايت به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظايف، دستورالعمل شماره 119459/134 مورخ 18/9/1386 اصلاح و دستورالعمل پيشنهادي، که براساس جلسات کارشناسي و با مشورت دفتر حقوقي وزارت متبوع تنظيم شده است، به پيوست ارسال مي‌شود. خواهشمند است با دقت‌نظر و مشورت کارشناسان متن دستورالعمل پيشنهادي بررسي و نظرات و پيشنهادهاي خود را با توجه به قوانين و ضوابط پيش‌گفته و ساير قوانين و مقررات کشور حداکثر تا تاريخ 15/12/95 به اين اداره کل ارسال کنيد. لازم به توضيح است، از آنجا که دستورالعمل جديد از ابتداي سال آينده ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد شد، نبود پاسخ آن مجموعه تا تاريخ فوق‌الذکر به منزله تأييد دستورالعملِ پيوست است.

به گزارش خبرنگار ما متن دستورالعمل به قرار زير است:

دستورالعمل تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته (پيشنهادي بهمن 1395)

در اجراي بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته مصوب با شماره 28853/ت 435 ه مورخ 24/9/71 هيئت‌وزيران، اين دستورالعمل در تاريخ …. به تصويب … فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيد.

فصل اول- تعاريف و کليات

 ماده 1: الفاظ به کار رفته در اين دستورالعمل در معاني و تعاريف ذيل است:

1-1. وزارت فرهنگ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1-2. وزارت صنعت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

1-3. اداره کل: ادارات کل استان‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي

1-4. صنف: مجموعه اصناف و اتحاديه‌هاي مرتبط با صنعت چاپ

1-5. مرکز حراست: مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1-6. آيين‌نامه: تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته به شماره 28853/ت 435 ه. مورخ 24/9/1371 موصب هيئت وزيران

1-7. چاپخانه، واحد صنفي يا صنعتي است که علائم، تصاوير و حروف را با روش‌هاي گوناگون روي انواع سطوح منتقل مي‌کند.

1-8. پيش از چاپ (ليتوگرافي): واحدي است که در آن عمل آماده‌سازي فرآيند انواع چاپ انجام مي‌پذيرد.

1-9. نظارت بر چاپخانه: نظارت بر چاپخانه و واحدهاي وابسته و محصولات چاپي نظارتي محتوايي است که براساس ضوابط و مقررات مربوطه اعمال مي‌شود.

تبصره 1: واحدهاي صنعتي که از دستگاه‌هاي چاپ به صورت جدا از خط توليد و ناپيوسته استفاده مي‌کنند، چاپخانه محسوب شده و مشمول مقررات آيين‌نامه و اين دستورالعمل مي‌شوند.

تبصره 2: واحدهاي صنفي و صنعتي که از دستگاه‌ها و تجهيزات مخصوص براي علائم زماني، مکاني، تاريخ توليد، علائم راهنمايي کالاها يا علائم تخصصي استفاده مي‌کنند از شمول تبصره يک اين ماده مستثني هستند.

تبصره 3: واحدهاي صنفي يا صنعتي پيش از چاپ ممکن است به صورت مستقل تأسيس شوند و يا يکي از اجزاي چاپخانه باشند.

 ماده 2. واحدهاي چاپي مجازند براي تکميل فرآيندهاي خود تجهيزات پيش از چاپ و پس از چاپ را به صورت مجتمع دارا باشند.

فصل دوم- تأسيس چاپخانه و واحدهاي وابسته

 ماده 3. تأسيس چاپخانه و واحدهاي وابسته منوط به داشتن امکانات لازم و اخذ پروانه تأسيس از وزارت فرهنگ است. براي اشخاصي که شرايط عمومي مندرج در ماده (2) و (5) اين دستورالعمل را داشته باشند، ابتدا موافقت‌نامه تأسيس با اعتبار يک‌ساله صادر مي‌شود و پس از ارائه مدارک موضوع ماده (6) اين دستورالعمل پروانه تأسيس صادر خواهد شد.

 ماده 4: شرايط متقاضيان عبارت است از:

4-1. شخص حقيقي

الف، تابعيت ايران

ب. حداقل هيجده سال سن و عدم حجر و ورشکستگي به تقلب و تقصير

پ. انجام خدمت سربازي يا معافيت براي آقايان

ت. تأييديه مرکز حراست

ث. حداقل مدرک تحصيلي ديپلم مرتبط يا کارشناسي‌هاي فني، مهندسي، مديريت با 2 سال سابقه کار مرتبط با تأييد سازمان صنعت، معدن و تجارت و يا صنوف مربوطه، يا طي دوره‌هاي آموزشي از مراجع ذي‌صلاح و ارائه گواهي پايان دوره.

ج. نداشتن سوءپيشينه کيفري

4-2. شخص حقوقي

– شخص حقوقي بايد براي اخذ پروانه تأسيس نماينده‌اي را که داراي شرايط مندرج در اين ماده است، معرفي کند.

فصل سوم- مدارک مورد نياز

 ماده 5. مدارک مورد نياز عبارت است از:

5-1. شخص حقيقي

الف. تکميل فرم تقاضانامه

ب. تصوير تمام صفحه شناسنامه و کارت ملي به همراه اصل آنها

پ. تصوير و اصل آخرين مدرک تحصيلي

ت. گواهي صلاحيت علمي و فني

ث. تصوير و اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان

ج. گواهي عدم سوءپيشينه کيفري

چ. تأييد مرکز حراست

د. 2 قطعه عکس 3×4

5-2. شخص حقوقي

الف. تصوير و اصل مجوزها و آگهي تأسيس

ب. تصوير و اصل اساسنامه که موضوع فعاليت آن مرتبط باشد

پ. تصوير و اصل آخرين آگهي تغييرات

ت. مدارک مربوط به اشخاص حقيقي براي مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره که در بند 1 همين ماده ذکر شده است.

تبصره: اشخاص حقوقي که موفق به اخذ پروانه تأسيس شده‌اند، موظف‌اند هرگونه تغيير در شخص حقوقي را حداکثر يک ماه پس از آگهي تغييرات به اداره کل کتبا اعلام کنند.

 ماده 6. کليه متقاضيان اعم از حقيقي يا حقوقي لازم است تأييد وزارت صنعت يا صنف مربوطه در مورد مکان و تجهيزات و امکانات را ارائه کنند.

فصل چهارم- نظارت بر چاپخانه، واحدهاي وابسته و محتواي کالاهاي چاپي

 ماده 7. دارنده پروانه تأسيس موظف است قبل از هرگونه تغييرات مالکيت، تغيير نام و نشاني کارگاه، تعطيلي و بازگشايي مجدد واحد چاپي مراتب را به طور کتبي به ادارات کل اعلام و پس از دريافت مجوز از مراجع ذي‌صلاح ذکر شده در ماده 5 و 6 اقدام کند.

ماده 8. رعايت ضوابط و مقررات مندرج در قوانين کشور و دستورالعمل‌هاي ابلاغي وزارت فرهنگ براي توليد محصولات چاپي الزامي است و با متخلفان مطابق احکام مندرج در آيين‌نامه و اين دستورالعمل حسب مورد برخورد قانوني مي‌شود.

 ماده 9. توقيف دستگاه و رفع آن يا پلمپ واحد چاپي صرفا با حکم مراجع ذي‌صلاح و با همکاري نيروي انتظامي توسط ادارات کل انجام مي‌شود.

 ماده 10. واگذاري و نقل‌وانتقال موافقت‌نامه تأُسيس ممنوع است.

 ماده 11. هرگونه نقل‌وانتقال پروانه تأسيس منوط به احراز اوليه شرايط انتقال گيرنده قبل از انتقال، براساس آيين‌نامه و مواد 4، 5 و 6 اين دستورالعمل باشد.

 ماده 12. در کليه مواردي که در اين دستورالعمل نسبت به آن تصريح نشده، آيين نامه ملاک است.

 ماده 13. از تاريخ تصويب اين دستورالعمل کليه دستورالعمل‌هاي قبلي به‌ويژه دستورالعمل شماره 119459/134 مورخ 18/9/1386 ملغي مي‌شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید