قیمت روز کاغذ

0
105

 

 

🔹تحریر 70 گرمی اندونزی 90*60 (500 برگ)
280.000 تومان

🔸تحریر 70 گرمی اندونزی 70*100 (500 برگ)
320.000 تومان

🔹تحریر 70 گرمی چینی 90*60 (500 برگ)
275.000 تومان

🔸تحریر 70 گرمی چینی 70*100 (500 برگ)
315.000 تومان

🔹گلاسه 135 گرمی 90*60 (کیلو)
18.000 تومان

🔸گلاسه 135 گرمی 70*100 (کیلو)
18.000 تومان

🔹مقوا گلاسه 250 گرمی 90*60 (کیلو)
18.500 تومان

🔸مقوا گلاسه 250 گرمی 70*100 (کیلو)
18.500 تومان

🔹پشت طوسی 300 گرمی 90*60 (کیلو)
14.500 تومان، در بازار کم یاب است

🔸پشت طوسی 300 گرمی 100*70 (کیلو)
14.500 تومان، در بازار کم یاب است

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید