قیمت روز کاغذ

0
66

🔹تحریر 70 گرمی اندونزی 90*60 (500 برگ)
220.000 تومان

🔸تحریر 70 گرمی اندونزی 70*100 (500 برگ)
250.000 تومان

🔹تحریر 70 گرمی چینی 90*60 (500 برگ)
215.000 تومان

🔸تحریر 70 گرمی چینی 70*100 (500 برگ)
245.000 تومان

🔹گلاسه 135 گرمی 90*60 (کیلو)
13.000 تومان

🔸گلاسه 135 گرمی 70*100 (کیلو)
13.000 تومان

🔹مقوا گلاسه 250 گرمی براق 90*60 (کیلو)
14.000 تومان

🔸مقوا گلاسه 250 گرمی براق 70*100 (کیلو)
14.000 تومان

🔹پشت طوسی 300 گرمی 90*60 (کیلو)
13.500 تومان

🔸پشت طوسی 300 گرمی 70*100 (کیلو)
13.500 تومان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید