اختر شمال
ارتباط با مشتری | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags ارتباط با مشتری

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتري به روش HP

همواره در تمامي بازاريابي‌هاي موفق دنيا، يکي از اساسي‌ترين رمز‌هاي موفقيت نحوه ارتباط صحيح با مشتريان بوده است. يکي از مصداق‌هاي بارز مديريت درست ارتباط با مشتري در سامانه خدمات مشتريان شرکت HP ديده مي‌شود. از زماني که اين شرکت تصميم گرفت تا در مرکز پژوهش‌هاي خود برنامه‌اي يکپارچه براي ارتباط با مشـتريـان بـه وجـود […]

ارتباط با مشتري به روش HP

همواره در تمامي بازاريابي‌هاي موفق دنيا، يکي از اساسي‌ترين رمز‌هاي موفقيت نحوه ارتباط صحيح با مشتريان بوده است. يکي از مصداق‌هاي بارز مديريت درست ارتباط با مشتري در سامانه خدمات مشتريان شرکت HP ديده مي‌شود. از زماني که اين شرکت تصميم گرفت تا در مرکز پژوهش‌هاي خود برنامه‌اي يکپارچه براي ارتباط با مشـتريـان بـه وجـود […]