شنبه ۵ اسفند, ۱۴۰۲
خانه برچسب جروئن دیدریچ، جانشین مدیر عامل و مدیر مواد اولیه لیبل و گرافیک، Avery Dennison