خانم چاپچی‌زاده رئیس جمهور آمریکا می‌شود

به احتمال زياد رئيس جمهور بعدي آمريکا دختر يک چاپخانه‌دار خواهد بود. پدر هيلاري کلينتون چاپچي بوده است. هيلاري کلينتون نامزد بالقوه رياست جمهوري آمريکا در نخستين مناظره زنده تلويزيوني خود با دونالد ترامپ درباره چاپچي بودن پدرش نيز صحبت کرد. اما هيو رادام پدر هيلاري چه کسي بود؟ بعد از جنگ جهاني دوم پدر هيلاري يک پارچه فروشي کوچک به اسم Rodrik Fabrics را در شيکاگو لوپ راهاندازي کرد. اولين کسب و کار او در رود شيکاگو پا گرفت. سپس يک چاپخانه سيلک اسکرين احداث کرد که در آن کارگران روزمزد را به استخدام خود درآورد. همچنين هيلاري و برادرش نيز چون به اندازه کافي براي کار کردن در چاپخانه بزرگ شده بودند، در کنار مادر و پدر خود در چاپخانه کار ميکردند. هيلاري در مورد کار کردن خودش در چاپخانه مي‌گويد: پدرم پارچهها را روي ميز بلندي پهن مي‌کرد و ما به دقت رنگ‌ها را بر لبههاي شابلون مي‌ريختيم و با پارچه کهنه دور آن را تميز مي‌کرديم تا الگو زير پارچه چاپ شود. سپس سراغ چاپ طرح بعدي ميرفتيم و اين روش را تا انتهاي ميز و تا زماني که پارچه تمام شود انجام ميداديم. الگوهايي زيبا که برخي از آنها را پدرم طراحي کرده بود. هيلاري کلينتون از پدرش به عنوان يک تاجر کوچک ياد کرده و اعتقاد دارد که تربيت او در يک خانواده سخت‌کوش او را تبديل به مقتدرترين کانديداي رياست جمهوري آمريکا کرده تا موضوع بيکاري را شکافته و ميليونها آمريکايي را صاحب شغل کند.

به احتمال زياد رئيس جمهور بعدي آمريکا دختر يک چاپخانه‌دار خواهد بود. پدر هيلاري کلينتون چاپچي بوده است.

هيلاري کلينتون نامزد بالقوه رياست جمهوري آمريکا در نخستين مناظره زنده تلويزيوني خود با دونالد ترامپ درباره چاپچي بودن پدرش نيز صحبت کرد. اما هيو رادام پدر هيلاري چه کسي بود؟ بعد از جنگ جهاني دوم پدر هيلاري يک پارچه فروشي کوچک به اسم Rodrik Fabrics را در شيکاگو لوپ راه‌اندازي کرد. اولين کسب و کار او در رود شيکاگو پا گرفت. سپس يک چاپخانه سيلک اسکرين احداث کرد که در آن کارگران روزمزد را به استخدام خود درآورد. همچنين هيلاري و برادرش نيز چون به اندازه کافي براي کار کردن در چاپخانه بزرگ شده بودند، در کنار مادر و پدر خود در چاپخانه کار مي‌کردند.

هيلاري در مورد کار کردن خودش در چاپخانه مي‌گويد: پدرم پارچه‌ها را روي ميز بلندي پهن مي‌کرد و ما به دقت رنگ‌ها را بر لبه‌هاي شابلون مي‌ريختيم و با پارچه کهنه دور آن را تميز مي‌کرديم تا الگو زير پارچه چاپ شود. سپس سراغ چاپ طرح بعدي مي‌رفتيم و اين روش را تا انتهاي ميز و تا زماني که پارچه تمام شود انجام مي‌داديم. الگوهايي زيبا که برخي از آنها را پدرم طراحي کرده بود.

هيلاري کلينتون از پدرش به عنوان يک تاجر کوچک ياد کرده و اعتقاد دارد که تربيت او در يک خانواده سخت‌کوش او را تبديل به مقتدرترين کانديداي رياست جمهوري آمريکا کرده تا موضوع بيکاري را شکافته و ميليون‌ها آمريکايي را صاحب شغل کند.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید