قیمت روز کاغذ

🔹تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۵۰.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۳۰۰.۰۰۰ تومان

🔹تحریر ۷۰ گرمی چینی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۴۸.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی چینی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۲۹۸.۰۰۰ تومان

🔹گلاسه ۱۳۵ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۴.۷۰۰ تومان

🔸گلاسه ۱۳۵ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۴.۷۰۰ تومان

🔹مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۵.۵۰۰ تومان

🔸مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۵.۵۰۰ تومان

🔹پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۳.۵۰۰ تومان

🔸پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۱۰۰*۷۰ (کیلو)
۱۳.۵۰۰ تومان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید