قیمت روز کاغذ

🔹تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۳۰.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۲۷۰.۰۰۰ تومان

🔹تحریر ۷۰ گرمی چینی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۲۷.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی چینی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۲۷۰.۰۰۰ تومان

🔹گلاسه ۱۳۵ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۳.۲۰۰ تومان

🔸گلاسه ۱۳۵ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۳.۲۰۰ تومان

🔹مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۴.۲۰۰ تومان

🔸مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۴.۲۰۰ تومان

🔹پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۳.۵۰۰ تومان

🔸پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۳.۵۰۰ تومان

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید