اختر شمال
تجربه | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags تجربه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تجربه

راهنماي خطر و ايمني در صنعت چاپ

مترجم: مژگان هاتفي کارگران در صنعت چاپ با جابه‌جايي مواد و حرکات تکراري سروکار دارند. کار با مواد مي‌تواند مواد خامي همچون رول‌ها و ورق‌هاي کاغذ تا محصول نهايي و محصولات در دست توليد را در برگيرد. حرکات تکراري نيز مي‌توانند از عمليات صحافي و ارسال ناشي شوند. ارگونوميک – در صورت امکان، با خريد […]

معضل پاداش کارکنان

در آخرين بخش از سلسله مقالات تجربه‌هاي آقاي سرپرست، موضوع پاداش و جايزه براي کارکناني که سيستم آنها را مستحق تشويق مي‌داند مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دقايق و جزئيات رفتاري در موضوع پاداش مورد بررسي قرار گرفته است. آيا بايد به افراد براي انجام وظايف‌شان پاداش داد؟ آيا براي انجام ندادن بايد جريمه کرد؟ […]

معضل پاداش کارکنان

در آخرين بخش از سلسله مقالات تجربه‌هاي آقاي سرپرست، موضوع پاداش و جايزه براي کارکناني که سيستم آنها را مستحق تشويق مي‌داند مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دقايق و جزئيات رفتاري در موضوع پاداش مورد بررسي قرار گرفته است. آيا بايد به افراد براي انجام وظايف‌شان پاداش داد؟ آيا براي انجام ندادن بايد جريمه کرد؟ […]