ايران رتبه پنجم صنعت چاپ درخاورميانه را دارد

مديرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در همايش ملي صنعت چاپ در مشهد گفت: ايران در حال حاضر رتبه پنجم صنعت چاپ در خاورميانه را دارد که اين رتبه بايد افزايش يابد. محمود رضا برازش افزود: طبق برنامه‌ريزي انجام شده قرار است ايران در سال 1404 رتبه نخست صنعت چاپ خاورميانه را در اختيار داشته باشد. وي يادآور شد: هزينههاي جاري و دستمزد کارگران در چاپخانهها نسبت به گذشته افزايش يافته و اين موضوع در حالي رخ مي‌دهد که ميزان چاپ کتاب و روزنامه در کشور کاهش يافته است. وي با بيان اينکه تاسيس يک مرکز دقيق آمار در عرصه صنعت چاپ ضروري است، تصريح کرد: بايد سود سرمايهگذاريهاي انجام شده در صنعت چاپ به صورت دقيق بررسي شود. مديرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينکه خراسان رضوي ميتواند قطب صنعت چاپ در کشور باشد، گفت: به دليل کمبودهاي موجود هم اکنون براي چاپ به روي فلز در اين استان، مجبور به واردات بستهبنديهاي چاپ شده از خارج از کشور هستيم. رئيس اتحاديه چاپخانههاي خراسان رضوي نيز در اين همايش با بيان اينکه بسياري از صنايع کشور به صنعت چاپ وابسته هستند، افزود: يکي از راه-هاي افزايش صادرات غير نفتي تمرکز بيشتر به روي صنعت چاپ است. علي مغاني گفت: بايد دولت شرايط مناسبي را براي رفع مشکلات موجود اتخاذ کند، براي مثال معافيت از پرداخت ماليات چاپخانهداران بايد به صورت دقيق جنبه عملياتي بگيرد. وي يادآور شد: خراسان رضوي نخستين استاني است که در آن شهرک چاپ و نشر احداث شده و اين موضوع ميتواند دستاوردهاي بسيار زيادي را به همراه داشته باشد. رئيس اتحاديه چاپخانههاي خراسان رضوي خاطر نشان کرد: اگر تعامل مناسبي ميان بخش خصوصي و دولتي شکل بگيرد، به طور يقين کشور از واردات صنعت چاپ بي‌نياز خواهد شد. مغاني تاکيد کرد: يکي از نيازهاي اساسي استان در خصوص صنعت چاپ؛ تجهيزات روز دنيا است که بايد در اين زمينه گامهاي مثبتي برداشته شود. 300 چاپخانه در خراسان رضوي فعاليت دارند که تنها 20 درصد آنها به چاپ و نشر کتاب مشغول هستند. افزون بر چاپخانه‌ها، 430 واحد اعم از چاپ، ليتوگرافي و جعبهسازي نيز زير پوشش اتحاديه چاپخانهداران خراسان رضوي فعاليت ميکنند.

مديرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در همايش ملي صنعت چاپ در مشهد گفت: ايران در حال حاضر رتبه پنجم صنعت چاپ در خاورميانه را دارد که اين رتبه بايد افزايش يابد.

محمود رضا برازش افزود: طبق برنامه‌ريزي انجام شده قرار است ايران در سال ۱۴۰۴ رتبه نخست صنعت چاپ خاورميانه را در اختيار داشته باشد.

وي يادآور شد: هزينه‌هاي جاري و دستمزد کارگران در چاپخانه‌ها نسبت به گذشته افزايش يافته و اين موضوع در حالي رخ مي‌دهد که ميزان چاپ کتاب و روزنامه در کشور کاهش يافته است.

وي با بيان اينکه تاسيس يک مرکز دقيق آمار در عرصه صنعت چاپ ضروري است، تصريح کرد: بايد سود سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در صنعت چاپ به صورت دقيق بررسي شود.

مديرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينکه خراسان رضوي مي‌تواند قطب صنعت چاپ در کشور باشد، گفت: به دليل کمبودهاي موجود هم اکنون براي چاپ به روي فلز در اين استان، مجبور به واردات بسته‌بندي‌هاي چاپ شده از خارج از کشور هستيم.

رئيس اتحاديه چاپخانه‌هاي خراسان رضوي نيز در اين همايش با بيان اينکه بسياري از صنايع کشور به صنعت چاپ وابسته هستند، افزود: يکي از راه-هاي افزايش صادرات غير نفتي تمرکز بيشتر به روي صنعت چاپ است.

علي مغاني گفت: بايد دولت شرايط مناسبي را براي رفع مشکلات موجود اتخاذ کند، براي مثال معافيت از پرداخت ماليات چاپخانه‌داران بايد به صورت دقيق جنبه عملياتي بگيرد.

وي يادآور شد: خراسان رضوي نخستين استاني است که در آن شهرک چاپ و نشر احداث شده و اين موضوع مي‌تواند دستاوردهاي بسيار زيادي را به همراه داشته باشد.

رئيس اتحاديه چاپخانه‌هاي خراسان رضوي خاطر نشان کرد: اگر تعامل مناسبي ميان بخش خصوصي و دولتي شکل بگيرد، به طور يقين کشور از واردات صنعت چاپ بي‌نياز خواهد شد.

مغاني تاکيد کرد: يکي از نيازهاي اساسي استان در خصوص صنعت چاپ؛ تجهيزات روز دنيا است که بايد در اين زمينه گام‌هاي مثبتي برداشته شود.

۳۰۰ چاپخانه در خراسان رضوي فعاليت دارند که تنها ۲۰ درصد آنها به چاپ و نشر کتاب مشغول هستند.

افزون بر چاپخانه‌ها، ۴۳۰ واحد اعم از چاپ، ليتوگرافي و جعبه‌سازي نيز زير پوشش اتحاديه چاپخانه‌داران خراسان رضوي فعاليت مي‌کنند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید