برگ درخواست ارائه مدارک و اسناد چیست؟

0
1447

یکی از مواردی که هر ساله برای تمامی اهالی تجارت ، شرکت ها و کسبه، ارسال می شود، برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک است که در اجرای بند دوم ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امورمالیاتی برای رسیدگی به مالیات شما صادر و به شما ابلاغ می کند. از آنجایی که بی توجهی به این دعوتنامه و ارائه مدارک ناکافی و ناقص می تواند تبعات مالیاتی سنگینی برای شما داشته باشد تصمیم دارم که توجه شما را به نکاتی در مورد این دعوتنامه جلب کنم:
– در درجه اول اداره امور مالیاتی موظف است این برگه را کتباً به شما یا نماینده شما ابلاغ کند. بنابراین سعی کنید از دعوت تلفنی اجتناب نموده و جهت مکتوب بودن و مستند بودن دعوت، پس از تماس تلفنی ممیز، جهت دریافت دعوتنامه حضوراً به حوزه مالیاتی خود مراجعه و برگه را پس از امضاء دریافت کنید.
– ممیز مالیاتی می‌تواند جهت بررسی مالیات شما به دو صورت عمل کند. در نوع اول می تواند در تاریخ ذکر شده در دعوتنامه، به محل کار یا دفتر شما مراجعه و مدارک و اسناد را در محل شما بررسی کند. در نوع دوم شما میتوانید اسناد و مدارک را جمع آوری و به حوزه مالیاتی برده و به ممیز خود تحویل دهید.
– مهلت قانونی برای ارائه اسناد و مدارک یک هفته است که تاریخ پایان مهلت در برگه دعوتنامه ذکر شده است. شما بایستی مدارک را تا تاریخ پایان دعوت به حوزه تحویل دهید در غیر اینصورت مدارک شما قابل قبول نبوده و نمی توانید بعدها به آن استناد کنید برای همین تاکید می شود که مدارک را در مهلت مشخص شده تحویل دهید.
– سعی کنید در زمان تحویل، از ممیز بخواهید که تک تک اوراق، اسناد و دفاتر را بطور کامل در رسید دریافت مدارک ذکر کند. علاوه بر آن از مدارک مهم خود رونوشت تهیه و در صورت عدم نیاز، اصل اوراق را تحویل ندهید. در بسیاری موارد همان کپی اوراق مثبته کافی است. دلیل تاکید بر ذکر تمامی موارد در رسید، احتمال گم شدن اوراق و یا ادعای بعدی در مورد عدم ارائه مدارک توسط شماست.
-‌ تاکید می‌کنم که مدارک را بطور کامل و در یک وهله تحویل دهید و از تحویل ناقص مدارک اجتناب کنید. اگر شما مدرکی مثل دفاتر قانونی یا اوراق مثبته هزینه خود را در این وهله تحویل ندهید، اداره دارایی آن‌ها را در مراحل بعدی از شما قبول نخواهد کرد و ممکن است عدم ارائه این اسناد باعث جابجایی شدید مبلغ مالیات شما گردد.
– در پایان لازم به ذکر است در صورتی که نتوانستید مدارک خود را ظرف یک هفته کامل و به حوزه تحویل دهید، طبق قانون این فرجه را دارید که درخواستی خطاب به ممیز کل حوزه خود تهیه و از ایشان درخواست کنید تا مهلت بیشتری به شما داده شود. ممیز کل اختیار دارد تا یک هفته علاوه بر مهلت اولیه به شما فرصت دهد تا مدارک را تکمیل و تحویل دهید.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید