تمام راه‌های پیشرفت بسته است

حسین محمدی مدیرعامل چاپ تک

حسین محمدی مدیرعامل چاپ تک از شرکت در نمایشگاه راضی بود و اظهار کرد: غرفه ما علی رغم شلوغ بودن فروشی نداشت چرا که در اصل کار نمایشگاه معرفی است نه فروش و ما صرفا برای کسب تجربه شرکت کردیم.
وی همچنین افزود: من از دید فروش به نمایشگاه نگاه نمی‌کنم و به ‌نظرم کسی که خرج غرفه می‌کند، به دنبال بازده بلند مدت است نه مقطعی و کوتاه مدت.
محمدی در رابطه با برنامه‌های توسعه چاپخانه خود گفت: برای توسعه سرمایه گذاری می‌کنیم و برای ارتقای کارمان مجبور به فعالیت (هر چند بیهوده) هستیم. دلیلی که از لفظ بیهوده استفاده می‌کنم این است که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تمام راه‌ها را برای پیشرفتمان بسته اند و تا وقتی موانعی همچون اداره مالیات، ارزش افزوده، بیمه، تحریم و غیره، بالای سرمان ایستاده‌اند راهی برای پیشرفت وجود ندارد.
وی همچنین افزود: مملکت ما در رکود کامل است و کسی به فکر مردم نیست و هر کس به فکر پر کردن جیب خودش هست!
محمدی در رابطه با حضور بازدید کنندگان خارجی گفت: اکثر بازدید کنندگان خارج ما چینی بودند و چیزی برای ارایه به آنها نداشتیم، البته یکی از برنامه‌های توسعه ما گسترش چاپخانه و تهیه ماشین ۵ رنگ است که باید ببینیم با وضعیت موجود می‌توانیم به آن‌ جامه عمل بپوشانیم یا خیر!

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید