تمبر بتنی

0
775

تمبر بتنی
وبگردی


گروه ترجمه

شرکت پست سوییس مجموعه‌ای از تمبرهای پستی با نام تعهد به هنر چاپ ارائه کرده است. آخرین تمبر از این مجموعه بزرگداشت بتن است در معماری. برای تولید این تمبر آنها حتی پودر سیمان به پیگمنت مرکب اضافه کردند تا تمبر حال و هوای بتن را پیدا کند. حالا چرا بتن باید به یک نماد تبدیل شود؟ بتن نقش مهمی در تاریخ معماری دارد. بتن به هنر که در گذشته تنها برای آن رل تزئینی قابل بودند کمک کردند تا خود را به‌عنوان یک فرم هنری مستقل به همگان بشناساند. به‌عنوان یک طراحی تمبر، دیوار بتنی نمادین بیانگر یک ستون هنری و مشخصه اصلی ساختمان‌های دفاتر پستی کشور سوییس است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید