راهنماي خطر و ايمني در صنعت چاپ

بیمه

مترجم: مژگان هاتفي

کارگران در صنعت چاپ با جابه‌جايي مواد و حرکات تکراري سروکار دارند. کار با مواد مي‌تواند مواد خامي همچون رول‌ها و ورق‌هاي کاغذ تا محصول نهايي و محصولات در دست توليد را در برگيرد. حرکات تکراري نيز مي‌توانند از عمليات صحافي و ارسال ناشي شوند.

ارگونوميک

– در صورت امکان، با خريد تجهيزات اتوماتيکي مانند دستگاه‌هاي اتوماتيک برش کاغذ و دستگاه‌هاي چاپي که خود مجهز به بالابر کاغذ هستند جابه‌جايي مواد را مهندسي کنيد. در صحافي و در بخش برش کاغذ از دستگاه‌هاي کمکي جابه‌جايي مواد مانند بالابرهاي هيدروليکي استفاده کنيد.

– پالت‌ها و مواد را به‌گونه‌اي سامان‌دهي کنيد که پيچ‌‌و‌خم خوردن در آنها به حداقل برسد.

– روش‌هاي مناسب بلندکردن کاغذها را به کارکنان آموزش دهيد.

– براي بـارهاي سنگين يـا بارهـاي بـد‌دست کمک بگيريد.

– مقادير بيش از حد کاغذ يا محصول را بلند نکنيد.

– بار را راحت و محکم در دست بگيريد.

– بار را نزديک به بدن خود نگه داريد.

– بار را با اتکا بر پاها بلند کنيد و نه با فشار بر کمر

– هنگام بلندکردن بار از پيچ‌وتاب‌خوردن خودداري کنيد.

– بار را هل دهيد و نکشيد.

– مواجهه با حرکات تکراري را کاهش دهيد.

– از گردش شغلي بهره بگيريد.

– هر دو ساعت يک بار به مدت ۱۵ دقيقه استراحت کنيد.

– براي حفظ مچ دست‌ خود در وضعيتي خنثي، ارتفاع و شيب ميز کار را تنظيم کنيد.

– قوانين مکتوبي براي ايمني ارگونوميک و آموزش ارگونوميک داشته باشيد.

 

ماشين‌آلات

انواع گوناگون ماشين‌آلات در صنعت چاپ مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ماشين‌آلاتي همچون دستگاه‌هاي چاپ، دستگاه‌‌هاي برش کاغذ،‌ تجهيزات صحافي و تجهيزات ويژه ‌کاري مانند دستگاه‌هاي پانچ و آج‌زن (برجسته‌کاري) را مي‌توان در اين حوزه يافت. هم متصديان کار با دستگاه‌ها و هم پرسنل تعمير و نگه‌داري در مواجهه با ماشين‌آلات قرار دارند. احتمال خطر در نقاط عملياتي‌، در نقاطي از دستگاه‌ها که احتمال گيرکردن لباس يا اعضاي بدن هنگام کار و به درون کشيده شدن‌شان مي‌شود، در تجهيزات انتقال برق وجود دارد. تجهيزات ممکن است با چيدماني متراکم و نزديک به هم قرار گرفته باشند يا طي فرآيند توليد نيازمند تميز يا تنظيم کردن باشند و بنابراين متصدي را در معرض کار در نزديکي نقاط عملياتي قرار دهند.

– نـقـاط عمـلياتي را بـا استـفـاده از حـفاظ محافظت کنيد.

– تجهيزات انتقال برق را با استفاده از حفاظ‏، محافظت کنيد.

– حـفـاظ‌هـاي قابـل‌جـابه‌جـايي را بـراي غلطتک‌هاي درحال حرکت دستگاه‌هاي پرس‌ تعبيه کنيد، به‌طوري‌که حفاظ‌ها هنگام کار دستگاه پرس و هنگام عمليات توليد در جاي خود باشند. فقط بايد زماني بتوان حفاظ‌ها را برداشت که چاپ در حالت حرکت نرم و آهسته براي تميز کردن غلطک‌ها قرار داشته باشد.

– گوشه‌هاي دستمال را تا بزنيد و به داخل جمع کنيد يا از برس براي تميز کردن غلطک‌هاي درحال کار استفاده کنيد تا از کشيده شدن دستمال‌ به داخل غلطک‌هاي در حال چرخش حين تميز کردن جلوگيري کنيد.

– هنگام کار با تيغه‌هاي برش يا کار در آن حوالي از محافظ تيغه استفاده کنيد.

– ماشين‌آلات را قبل از تميز کردن يا تنظيم کردن خاموش کنيد.

– ماشين‌آلات را قبل از انجام تعميرات خاموش کنيد و جريان برق را قطع کنيد.

– متصديان کار با ماشين‌آلات نبايد اجازه پوشيدن لباس‌هاي گشاد و يا آويختن زيورآلاتي را داشته باشند که ممکن است به درون دستگاه کشيده شوند. مويي که بلندي آن تا زير شانه باشد بايد به پشت بسته شود.

– قوانين ايمني بايد روش‌‌هاي قطع برق و محدودکردن دسترسي افراد و روش‌هاي تميز و تنظيم‌کردن ماشين‌آلات را در بر بگيرد. بايد قوانين مکتوبي وجود داشته باشند که برداشتن حفاظ ماشين‌آلات و تجهيزات ايمني و سرباززدن از استفاده از آنها را توسط کارکنان ممنوع کنند و تنها پرسنل تعمير و نگهداري مجاز به اين کار باشند. الزاماتي نيز بايد گنجانده شوند مبني‌بر اينکه حفاظ‌ها پس از برداشته‌شدن به منظور تعمير و نگهداري بايد دوباره سرجاي خود قرارداده شوند.

 

نظافت و نگهداري

امور مربوط به نظافت مي‌توانند موجب لغزندگي، سرخوردن، افتادن، صدمات فيزيکي و بريدگي شود. روغن و گريس ماشين‌آلات، نشت و چکه آب و جوهر و انبار کردن محصولات و مواداوليه همگي مي‌توانند موجب شوند که افراد در معرض آسيب قرار گيرند.

– راهروها را تميز نگه داريد.

– چکه‌ها و شره‌ها را فورا پاک کنيد.

– تجهيزات يا لوله‌‌هاي داراي نشتي را گزارش دهيد.

– از مواد جاذب روغن براي پاک‌کردن جوهر و روغن استفاده کنيد.

– تيغه‌ها را به روشي ايمن انبار و نگهداري کنيد و آنها را به شيوه مناسبي دور بريزيد.

 

ليفتراک

ليفتراک‌ها که به‌منظور جابجايي مواد و بالابردن کارکنان به‌کار مي‌روند مي‌‌توانند موجب بروز صدمات جدي يا مرگ شوند.

– تنها کارکنان معيني که براي اين کار آموزش‌ ديده‌اند بايد اجازه کار با ليفتراک‌ها را داشته باشند.

– باري که جابه‌جا مي‌شود نبايد بيشتر از ظرفيت مجاز ليفتراک باشد.

– کارکنان نبايد اجازه سوارشدن بر بخش بيروني ليفتراک را داشته باشند. هنگام بالابردن افراد بايد از سکوي ايمني استفاده شود.

– ليفتراک‌ها بايد با سرعتي ايمن حرکت کنند. سرعت بايد هنگام دورزدن و حرکت روي سطحي ناهموار يا هنگام محدود شدن ديد به واسطه وجود مانع کاهش يابد.

– ليفتراک‌ها بايد با شاخک‌هاي پايين کشيده حرکت کنند.

– متصدي ليفتراک بايد هنگام حرکت در نزديکي افراد، هنگام دنده عقب‌رفتن يا هنگامي که ديد به واسطه وجود مانع محدود شده است راهنما بزند.

قبل از پياده شدن از ليفتراک آن را متوقف کنيد، دنده را خلاص کنيد و ترمز را بکشيد. اگر در سراشيبي قرار داريد، لازم است که چرخ‌ها را با تکه چوب يا سنگي از حرکت احتمالي بازداريد.

– هنگامي که ليفتراک در حرکت است دست‌ها و پاها را بيرون نبريد.

– بارهاي نامتعادل بايد قبل از بلند کردن در وضعيتي ثابت و پايدار قرار گيرند.

– چرخ‌هاي تريلي بايد هنگام بارگيري يا تخليه بار توسط ليفتراک با قطعه چوب يا سنگي از غلتيدن باز داشته شوند.

– ليفتراک‌هاي گازسوز به خاطر توليد گاز سمي مونواکسيدکربن نبايد در فضايي بسته روشن باشند.

– ليفتراک‌هايي که در مکان‌هايي استفاده مي‌شوند که مواد در ارتفاعي بالاتر از آنها انبار شده‌اند بايد داراي حفاظي بر روي سقف خود باشند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید