قیمت روز کاغذ

🔹تحریر ۷۰  گرمی اندونزی  ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)

۲۲۰.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰  گرمی اندونزی  ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)

۲۵۰.۰۰۰ تومان

🔹تحریر ۷۰  گرمی چینی  ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)

۲۱۸.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰  گرمی چینی  ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)

۲۴۵.۰۰۰ تومان

🔹گلاسه ۱۳۵ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)

۱۳.۲۰۰ تومان

🔸گلاسه ۱۳۵ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو) 

۱۳.۲۰۰ تومان

🔹مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۹۰*۶۰ (کیلو)

۱۴.۲۰۰ تومان

🔸مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی براق ۷۰*۱۰۰ (کیلو) 

۱۴.۲۰۰ تومان

🔹پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)

۱۳.۵۰۰ تومان

🔸پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو) 

۱۳.۵۰۰ تومان

http://t.me/sanatchapnews

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید