مجمع عمومي ساليانه شرکت تعاوني تهيه و توزيع صنف چاپخانه‌داران تهران برگزار شد

در اين مراسم که با حضور اعضاي هيات ريسه شرکت تعاوني نامبرده و جمع کثيري از چاپخانه‌داران پايتخت در هتل باباطاهر تهران برگزار شد، اعضاي اصلي و علل‌البدل بازرسان اين شرکت تعاوني با راي اعضا انتخاب شدند. در اين جلسه که يکي از اهداف اصلي برگزاري آن بحث و تبادل نظر در خصوص خط‌مشي شرکت تعاوني صنف چاپخانه‌داران عنوان شده است،  گزارش هيات مديره شرکت تعاوني چاپخانه‌داران طي ايراد سخناني از احمدرضا اعتماد مظاهري رييس اين هيات مديره به سمع حضار رسيد. اتخاذ تصميم در مورد صورت‌هاي مالي، سود و زيان سال ۹۵، بودجه سال ۹۶ و تغييرات در سرمايه شرکت و ترکيب اعضاي آن نيز از ديگر مولفه‌هاي اصلي برگزاري اين مراسم بود. در ابتداي مراسم ضمن يادي از زنده‌ياد مسگرپور، از عبدالله ارژنگ پيشکسوت اين تعاوني تجليل شد.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید