نقش بهداشت حرفه‌اي در افزايش توليد و بهره‌وري

نقش بهداشت حرفه‌اي در افزايش توليد و بهره‌وري

نيروهاي کار در کارخانه‌ها از اهميت بسزايي برخوردار هستند زيرا سبب افزايش ميزان توليد و نيز بهره‌وري مي‌شوند. اگر مي‌خواهيم که همواره ميزان توليد در کارخانه‌ها افزايش يابد سلامتي نيروي کار بيشتر موردتوجه قرارگيرد. در اين ميان نقش کارشناسان بهداشت حرفه‌اي بسيار باارزش است که با آگاه ساختن مديران کارخانه‌ها مي‌توانند زمينه فرهنگي آن را در کارخانجات فراهم کنند.

وظيفه فوري کارشناسان بهداشت حرفه‌اي آگاه ساختن مديران کارخانه‌ها به اهميت مسائل ايمني و بهداشت کار است که اين باور را در آنها ايجاد کنند که نيروي کار سالم سبب افزايش بهره‌وري مي‌شود و اگر سلامت جسمي و رواني اين نيرو‌هاي کار به مخاطره افتد چه عواقب ناگواري براي مديران کارخانه‌ها ايجاد مي‌شود.

اين کارشناسان با اندوخته‌هاي علمي خود که درجهت دستيابي آن متحمل زحماتي شده‌اند مي‌توانند کمک موثري براي آگاهي مديران کارخانه‌ها و نيز کارگران باشند. با اين توضيح که اگر روش‌هاي مناسب درجهت افزايش آگاهي مديران و نيز کارگران اتخاذ شود مي‌تواند نتايج مطلوبي حاصل شود.

هنگامي‌که کارشناسان بهداشت حرفه‌اي زمينه فرهنگي بهداشت و ايمني کار را در مديران کارخانه‌ها فراهم کردند و به آنها نشان دادند که نيروهاي کار سالم بهتر و بيـشتر مي‌تواننـد در افـزايش تولـيـد و نـيز بهره‌وري موثر باشند آنگاه مي‌توان با کمک همين مديران به آموزش نيروهاي کار اقدام کرد.

با کمک مديران کارخانه‌ها کارگران را وادار به رعايت مسائل ايمني و بهداشتي کرد. به کارگران آموزش داد که چگونه در هنگام کار مسائل ايمني را که هم براي خود و همچنين براي مديران کارخانه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است رعايت کنند.

بايستي “شعار اول ايمني و بعد کار” در کارخانه‌ها عملياتي شود. مديران و نيز کارگران بايستي اين شعار را همواره در دستور کار خود قرار داده و نسبت به رعايت آن نهايت دقت را کنند. مديران کارخانه‌ها و نيز کارگران بايد واقف باشند که عدم رعايت مسائل ايمني مي‌تواند منجر به صدمات جبران‌ناپذيري براي نيروهاي کار شود که اين صدمات ممکن است سبب کاهش توليد و حتي خسارات شديدتري را دربي داشته باشد.

کارگران همواره نسبت به رعايت مسائل ايمني کار و نيز مسائل بهداشتي نهايت دقت را کرده و هرگاه در اين‌گونه موارد با مشکلي روبه‌رو شدند با کارشناس بهداشت محل کار خود تماس حاصل کنند و کارشناسان بهداشت‌کار با جديت نسبت به راهنمايي و حل مشکل آنها اقدام کنند.

اگر مديران کارخانه‌ها و نيز کارگران با همکاري يکديگر مسائل ايمني و بهداشت‌کار را رعايت کرده و در انجام آن کوشا باشند به‌طور يقين شاهد افزايش بهره‌وري در کارخانه‌ها و نيز شکوفايي و رونق اقتصادي در جامعه‌شان خواهند بود

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید